วันนี้เราประชุมกรรมการ KM Team ของกรมอนามัยกันค่ะ ที่สำนักที่ปรึกษา ประชุมกันกลุ่มเล็กๆ มีคุณหมอสมศักดิ์ เป็นประธาน และคุณศรีวิภา เป็นเลขาฯ

  • เราคุยกันถึงเรื่องแผน KM ของกรมอนามัย ทั้งของ KM Team กลาง และหน่วยงานทั้งหมด
  • สิ่งที่ควรระวังอย่างยิ่ง คือ เมื่อมีการทำแผน KM และคำรับรองตามตัวชี้วัดแล้ว KM จะยังเป็น KM หรือไม่

เราคุยกันว่า

  • KM ต้อง serve เป้าหมายงาน คือ "คนไทยสุขภาพดี"
  • ในแผน ... KM จะอยู่ที่ Input และ Process
  • องค์ความรู้ เป็นสิ่งที่เกิดจาก KM เพราะว่า องค์ความรู้เป็นการ concrete knowledge จะทำให้เกิดทั้ง tacit และ explicit knowledge
  • เราต้องเน้นการเรียนรู้ คู่กับการทำงาน ให้ KM อยู่ในเนื้องาน
  • KM Team ต้องทำงานเชิงยุทธศาสตร์ คือ ... ประเมินสถานการณ์ KM ทั่วทั้งองค์กร ... communicate need ของผู้บริหาร ... และบริหารจัดการกิจกรรม อย่างเป็นระบบ

ปีนี้ ในแง่ของการบริหารจัดการ หน่วยราชการจะต้องได้รับการประเมินจาก ก.พ.ร. ค่ะ ... ปีนี้ KM Team จึงต้องทำงานเชิงรุกแน่นอน