กฎหมายระหว่างประเทศอาจารย์แหวว

งานที่ส่ง
เรียน รศ.ดร. พันธ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา  สายสุนทร  

10  สถานการณ์เด่นกับบ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ

 1. การค้ามนุษย์ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)                อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention on the Rights of the Child – CRC )                อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ   (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) 2. เรื่องของแรงงานต่างด้าว                 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานผู้อพยพและครอบครัว 1990                อนุสัญญาว่าด้วยการจ้างแรงงานอพยพ 1949 อนุสัญญาว่าด้วยการบังคับใช้แรงงาน 19930 3.เรื่องเกาหลีเหนือ ทดลองอาวุธนิวเคลียร์  CONVENTIONon the Prohibition of the Development,Production, Stockpiling and Use ofChemical Weapons and on Their Destruction (13 January 1993) 4.การใช้เคลื่อนความถี่โทรศัพท์ในต่างประเทศ                 จะต้องไปดูที่ตัวข้อตกลงระหว่างรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้เคลื่อนความถี่                 5.การลักลอบเข้าเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination  - CERD)  6. การให้สิทธิกับชาวต่างชาติ                 บ่อเกิดของกฎหมายในส่วนนี้ก็คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)     7. การลักลอบนำเข้าสินค้า                 บ่อเกิดในเรื่องนี้ ก็คือไปดูที่ตัวกฎหมายศุลกากร  8. ปัญหาเรื่องสงครามอิรัก                 จุดนี้จะต้องไปดูในตัวสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องการที่จะเป็นเรื่องการทำสงครามโดยชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ  9. การค้าเสรี                บ่อเกิด ก็คือกฎหมายว่าด้วยการผูกขาดทางการตลาด, WTO , FTA 10. ปัญหาปัญหา 3จังหวัดชายแดนภาคใต้                 บ่อเกิดของกฎหมาย กฎหมายระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเรื่องการก่อการร้าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายระหว่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายระหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 79928, เขียน: 21 Feb 2007 @ 19:15 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 00:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)