เมื่อเที่ยงวันนี้ ดิฉัน ได้นัดหมาย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งท่านเป็นCKO คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิทยากร ซึ่งประกอบด้วย ผอ.เที่ยง,  พี่เม่ย  ,คุณเมตตา น้องแป้น

 เพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง concept ของการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM" ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ จะจัดในระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์

               ส่วนอีก 2 ท่าน คือ น้องโอมเนื่องจากอยู่วิทยาเขตปัตตานี  ดิฉันจะสรุปรายละเอียดของการพูดคุยกันในวันนี้ ให้ทราบผ่านทาง e-mail
 
            และ คุณโอ๋เนื่องจากรับผิดชอบเฉพาะเนื้อหาในส่วนของการใช้งาน gotoknow ได้มีการประสานงานในรายละเอียดก่อนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งคุณโอ๋ ได้ขอรายละเอียดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลักษณะงาน และ e-mail address

          โดยทางคุณโอ๋ จะทำ pre-test สอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านทาง e-mail เพื่อเป็นการเรียนรู้ล่วงหน้าระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และตัววิทยากรเอง  ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถาม นี้ ทางคุณโอ๋ จะสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับรูปแบบของการให้ความรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

            ถึงแม้ดิฉันจะได้รับแจ้ง e-mail ตอบรับจาก ดร.จันทวรรณ เมื่อตีหนึ่งของวันนี้ ว่า ทางผู้พัฒนาระบบ ได้มีการปรับหน้าตาของเครื่องมือต่าง ๆ และทาง ดรจันทวรรณ คงจะเตรียมเอกสารเพื่อให้ใช้เครื่องมือดังกล่าว ไม่ทัน เนื่องจากท่านติดราชการที่กรุงเทพฯ 

           ซึ่งเมื่อดิฉัน ได้เรียนให้คุณโอ๋ทราบ เธอก็มิได้แสดงความกังวลในเรื่องดังกล่าว เพียงกล่าวขอบคุณดิฉัน ที่ทำให้เธอไม่ต้องเตรียม powerpoint ไปผิดชุด
 
           สำหรับบรรยากาศของการพูดคุยกับทีมวิทยากรที่เหลือ ในวันนี้ เป็นแบบสบาย ๆ เป็นกันเอง

          เนื่องจากแต่ละท่าน ต่างมีภารกิจที่ค่อนข้างรัดตัว ดิฉันจึงเลือกช่วงเวลาพูดคุย เป็นช่วงพักกลางวัน  โดยได้เรียนเชิญทานข้าวกลางวัน  พร้อมพูดคุยปรึกษาหารือก่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าว

            เพียงเพราะได้อ่านบันทึกของ คุณหมอนนท์   บันทึกนี้ทำให้ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจว่า ในการนัดหมายเตรียมงานกับทีมวิทยากร ซึ่งท่านอุตส่าห์เสียสละเวลามาให้เราแล้ว  ถ้าทางทีมงาน ได้มีการวางขอบข่ายของประเด็นที่จะพูดคุย  สิ่งที่เราคาดหวัง และสรุปสิ่งที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ให้ทางทีมวิทยากรได้รับทราบ ก็จะทำให้มองเห็นภาพของกิจกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

          ดิฉันจึงได้เกิดไอเดีย ปิ๊งแว๊บ ในการเตรียมทำ map สำหรับพูดคุยกันในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย Theme ของโครงการ, วัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมายที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ, คุณลักษณะของผู้เข้าร่วมโครงการ, รูปแบบของกิจกรรม, วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม, รูปแบบการประเมินผลทั้งระหว่าง และภายหลังจากการจัดกิจกรรม และผลที่เราคาดว่าจะได้รับ


           ซึ่งจากการที่ดิฉัน ได้ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ดิฉันได้ดำเนินการไปแล้ว  และสิ่งที่ดิฉัน (แอบ) คาดหวัง เล็ก ๆ  ในแต่ละหัวข้อ  ทำให้ CKO ของดิฉัน และทีมวิทยากร ได้มองเห็นภาพคร่าว ๆ และช่วยกันเติมเต็มในประเด็นที่เห็นว่าควรจะต้องปรับ แก้ไข เพิ่มเติม
 
          นับว่าเป็นโชคดีของคณะฯ  ที่ทางทีมวิทยากร ช่วยกันปรับรูปแบบของกิจกรรมให้สอดคล้องกับ Theme ที่คณะฯ ได้วางไว้

            จากการที่ดิฉันได้เห็นรายชื่อของผู้ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม และรูปแบบของกิจกรรมที่ทางทีมวิทยากรได้ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับ theme และบริบทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และยิ่งเห็นความตั้งใจของทีมวิทยากร  ดิฉันเชื่อมั่นว่า ถ้าคณะฯ ได้มีกิจกรรมให้มีการขับเคลื่อนหางปลา อย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ คงไม่พ้นความสามารถของท่าน CKO คณะวิทยาศาสตร์ แน่นอน

    วันนี้ถือเป็นหนึ่งชั่วโมงของการพูดคุย ที่คุ้มค่ามากจริง ๆ ค่ะ

     หากจะมีความสำเร็จใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ส่วนหนึ่งดิฉันขอมอบให้ผู้พัฒนาระบบ gotoknow  ทั้ง 2 ท่าน เพราะถ้าไม่มี gotoknow ดิฉันคงไม่มีโอกาสได้รู้จักกับทีมวิทยากรเหล่านี้ ซึ่งดิฉันถือว่าสนิทและมีความคุ้นเคยกับทีมวิทยากรกลุ่มนี้  ผ่านทางสังคม gotoknow มากกว่า เพียงเพราะทำงานในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกัน

เอกสาร 1 รายละเอียดเตรียมงาน1

เอกสาร 2 รายละเอียดเตรียมงาน2

ไฟล์อาจจะดูตัวอักษรเล็กไปนะคะ  ดังนั้น ตอน print อาจปรับ % ให้เพิ่มขึ้นได้ค่ะ