จากเอกสารการประเมินผลงานของ สคส. ที่นำทีมโดย ศาสตราจารย ภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ศาสตราจารยดร.ทวีทอง หงสวิวัฒนนายแพทยมงคล ณ สงขลา นายแพทยวิพุธ พูลเจริญ ดร.วรภัทรภูเจริญ เปนผูทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารยนิโลบล นิ่มกิ่งรัตนเปนผูทรงคุณวุฒิและเลขานุการ และนายแพทยมานิตยประพันธศิลปเปนผูประสานงานและอํานวยการประเมินผล รับผิดชอบในการทบทวนการดําเนินงานของของสถาบันจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2549 และใหแลวเสร็จในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 โดยมีคำชม ๔ ข้อ และข้อติง ๖ ข้อ ในที่นี้ขอยกเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปฏิบัติ เป็นหลัก คือ ข้อที่ ๙

 

การมี Blog อาจทําใหการบริหารจัดการความรู กลายเป็นเพียงการบริหาร การจัดการข้อมูลข่าวสาร (Information Management) ซึ่งจะไมก่อใหเกิดแรงขับเคลื่อน ผลักดันใหเกิดเกลียวแห่งความรู” และข้อที่ ๑๐

 

ยังขาดการศึกษาและบันทึกบทเรียนความสําเร็จ/ไมสําเร็จ ที่จะเป็นตัวอย่างในการขยายผล

  

จากประเด็นที่ยกมาทั้ง ๒ ข้อนั้นนั้น ผมขอมองในส่วนที่เกี่ยวกับ blog ที่กลายเป็นข้อติงของคณะกรรมการประเมิน

  

ในฐานะที่มองจากข้างนอก มีความเห็นว่า สาเหตุที่ไม่ทำให้เกิดเกลียวความรู้ที่มีพลัง ก็เป็นเพราะความหลากหลายในการจัดการความรู้ ที่ต่างระดับ ต่างสาย และต่างแนวคิด ที่ทำให้เกิดกลุ่มของคนที่สนใจความรู้อย่างเป็นธรรมชาติ และมีการจัดการความรู้ตามความเห็นและศักยภาพของตนเอง ได้แก่

  

1.     บางท่านเข้ามาในระบบเพื่อพัฒนาความมั่นใจในความสามารถของตนเอง  คอยดูว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ได้ สัญลักษณ์ความภาคภูมิใจ คอยติดตาม ตรวจสอบว่าตนได้อยู่แนวหน้าหรือยัง โดยอาจลืมเป้าหมายหลักของ สคส. และ การจัดการความรู้ และมักจะเขียนเรื่อง ที่ชื่อเรื่องเตะตาดึงดูดคนอ่านให้เข้ามามากไว้ก่อน แต่ไม่ค่อยมีสาระอะไร เพราะ เกณฑ์ให้รางวัล ไม่บอกไว้ ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ และมักไม่ทำ เกรงจะเสียเวลาการเพิ่มจำนวนเรื่อง

 

2.     บางท่านก็จับกลุ่มในเชิง กลุ่มพักผ่อนหย่อนใจ เข้ามาเพื่อหวังความบันเทิงด้านต่างๆ เพราะถือว่า งานปกติ ก็เครียดอยู่แล้ว จะเอาอะไรอีก

 

3.     บางท่านเข้ามาแบบแฝงๆหลายเรื่องแบบเบาๆ ทั้ง หาเพื่อนคุย ความบันเทิง ถือเสมือนว่าได้อ่านนิยาย และมีสาระด้านการงานบ้างเป็นของแถม

 

4.     บางท่านก็เข้ามาเพราะหวังว่า การจัดการความรู้จะเป็นเกราะป้องกันตัวเอง หรือเข้ามาเพราะถูกบังคับจากระบบงาน หรือสิ่งอื่นๆ ทำให้ มีข้ออ้างว่าตนได้จัดการความรู้แล้ว จะเขียนไว้ หรือถาม หรือตอบแบบสั้นๆ แห้งๆ แม้จะมีคนเห็นใจก็หาจุดต่อเชื่อมไม่ได้

 

5.     บางท่านเข้ามาเพื่อเก็บเกี่ยวเอาความรู้ไปใช้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม มักฝากร่องรอยไว้ แต่ไม่เป็นประเด็นคำถาม หรือหารืออะไรมากนัก

 

6.     บางท่านเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ไม่ค่อยเขียนประเด็นความรู้ แต่ชอบแลกเปลี่ยนความเห็นมากกว่า ถามยาว ตอบยาว แต่ไม่ค่อยมีบันทึกของตนเอง

 

7.     บางทานเข้ามาเพื่อการ ฝาก ความรู้ คล้ายๆกับฝากหนังสือไว้กับห้องสมุด ใครจะอ่านก็อ่าน ไม่อ่านก็แล้วไป ไม่สนใจว่าใครจะแสดงความเห็นว่าอะไร ส่วนใหญ่ไม่ตอบกลับ

 

8.     บางท่านเข้ามาเพื่อนำความรู้เข้ามาแลกเปลี่ยน ให้ได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย ตามความสนใจ และความถนัด จะเน้นการแจงประเด็น ตอบประเด็นอย่างละเอียด

  

จาก ๘ ข้อคร่าวข้างบนนั้นมีอยู่ครบถ้วนในกลุ่มที่เข้ามาใน blog  และบางท่านก็ปนๆกันทุกข้อก็มี

ก็อยู่ที่ สคส จะตัดสินใจหยิบใครมาชูเป็นธงนำทางได้ทันที

  

  เพียงแค่หลักการ ให้รางวัล กลุ่มที่อยู่ในสายตา ตรงกับเป้าหมายของ สคส.  กับ การลงโทษกลุ่มที่ไม่อยู่ในเป้าหมาย

  

แค่นี้ประเด็นปัญหาเรื่อง blog ก็น่าจะแก้ไขได้แล้ว อย่าทำผิดหรือกลับทางหลงประเด็นเป็นใช้ได้ครับ การให้รางวัลที่ถูกต้อง จะทำให้ท่านได้กลุ่มที่ท่านต้องการขยายตัวขึ้น และกลุ่มนอกทาง เมื่อมีการตักเตือน ก็จะค่อยลดลง

  และผมคาดว่าหลักการเดียวกันนี้น่าจะไปปรับใช้ เพื่อแก้ปัญหาข้ออื่นๆได้ในหลักการเดียวกัน