เพื่อความสะดวกของท่านผู้สนใจเรื่องราว การเสวนา KM : World Bank & Thailand Experience Sharing เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 จัดโดย สคส. และ World Bank ค่ะ ... ณ ชั้น 3 ห้องพิมานเมฆ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์ กทม.

ดิฉันได้สรุปเรื่องในบางตอนไว้ ติดตามรายละเอียดได้ตาม link บันทึกต่อไปนี้ค่ะ

  1. เสวนา KM : World Bank & Thailand Experience Sharing ... ประเดิม
  2. ตย. การขับเคลื่อน KM ประเทศไทย
  3. "Organizational Capabilities for KM" ปูนซีเมนต์ไทย
  4. "Organizational Capabilities for KM" กรมอนามัย
    Presentation บรรยาย โดย คุณศรีวิภา
  5. "Organizational Capabilities for KM" สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข
  6. "Community of Practice (CoPs)"
  7. ... สรุป และปิดเสวนาค่ะ
  8. ของฝากเพิ่มเติมจาก อ.วิชิต ชาวะหา สายน้ำแห่งความคิด ค่ะ : รายงานพิเศษ KM Applications : World Bank & Thailand Experience Sharing

ครบถ้วนตามที่บันทึกไว้ได้ละค่ะ ... ประทับใจ หรือไม่ อย่างไร ... มีผิด หรือถูก อย่างไร ... ลปรร. กันได้นะคะ