ความจำ (Memory) ทั้งจำแบบ "รู้จัก" (Recognition) และจำแบบ "ระลึก" (Recall)  เป็น "ความสามารถ" ของมนุษย์  ผลจากวามสามารถนี้คือ "ความรู้" หรือ Knowledge  ที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เป็นความรู้ที่เป็นผลของความจำ  และเพื่อให้ฟังง่าย  ผมจะใช้คำ "ความรู" ที่หมายถึง "ความจำ" นะครับ   ความจำหรือความรู้ที่ครูมักจะสอนและวัดกันในระบบการศึกษา (ทั้งโลกก็ว่าได้ครับ)มีดังนี้

๑. ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์  และนิยาม  เช่น  "วานร แปลว่าอะไร?  ก. แมว  ข. ลิง  ค.ช้าง  ง. แรด  จ.เสือ

(๒) ความรู้เกี่ยวกับความจริงเฉพาะอย่าง  เช่น  "ยูงไต่ยางสุดยอด  กะต้อพลอดกิ่งพลับ  จิงโจ้จับจิกแจง .....  น่าจะมาจากหนังสือใด?  ก.อิเหนา  ข. ไตรภูมิพระร่วง  ค. ลิลิตเพชรมงกุฏ   ง. กำสรวลศรีปราชญ์  จ.นิราศพระพุทธบาท

(๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน   เช่น  "ถ้าจะไปงานศพ ควรปฏิบัติเช่นไร จึงจะถูกระเบียบ ? "   ก. นั่งใกล้พระ  ข. เคารพผู้ตาย  ค...........

(๔) ความรู้เกี่ยวกับลำดับขั้นและแนวโน้ม   เช่น  " ข้อใดเรียงถูก ?  ก. แข็ง - ละลาย - ร้อน - ไอ    ข. แข็ง - ร้อน - ละลาย - ไอ  ค. ............

(๕) ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภท    เช่น  "ข้อใดไม่จัดว่าอยู่ในจำพวกเครื่องมือวัด ?   ก. เครื่องชั่ง   ข. เวลาตามปฏิทิน  ค...............

(๖) ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์   เช่น  " คุณสมบัติในข้อใดที่ชี้ว่าพระนเรศวรเป็นมหาราช ? "   ก. กู้เอกราช  ข. รบกับพม่า  ค. ..............

(๗) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ  เช่น  " ถ้าอยากรู้ว่าโมเลกุลของเหล็กนำความร้อนได้  เราควรดำเนินการตามข้อใด ? "  ก. นำเหล็กที่เย็นจัดไปเผาไฟ   ข. เอาเหล็กเผาไฟแล้วตั้งไว้ให้เย็น  ค. ........

(๘) ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาและการขยาย  (ยากหน่อย ขอเว้นไว้ก่อน)

(๙) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง (ขอเว้นไว้เช่นกัน)

ความรู้เหล่านี้  เราทุกคน "เก็บ" ไว้ใน "บางลักษณะ" ใน "ระบบความจำระยะยาว" (LTM)  เมื่อมันถูกกระตุ้นให้แสดงกิจกรรม  มันจะ "ปรากฏผลที่ ระบบความจำระยะสั้น (STM) "  และแสดงออกได้ด้วยการ "บอกได้"  หรือ "ชี้ได้"

โรงเรียนทั่วโลกสอนกันอย่างนี้และวัดกันอย่างนี้แหละครับ

มันดี  ไม่ใช่ไม่ดี  ครับ 

แต่ที่เรากลัวที่สุดก็คือ  กลัวครูจะสอนแต่จำจนเพลินไป  "จนลิมสอนให้คิด" ครับ