การประเมินทักษะทางภาษา (14)

แนวคิดและความสำคัญของการประเมินทางภาษา ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
กรอบแนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร (Communication Competence)  มีประเด็นที่เป็นกรอบแนวคิด  ในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารที่ครูผู้สอนควรรู้  และควรทำความเข้าใจหลายเรื่อง  
ประเด็นต่างๆได้แก่   การทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร ซึ่งท่านสนใจและอ่านได้ในบันทึกนี้ค่ะ  การประเมินทักษะทางภาษา (13)  
คราวที่แล้วครูอ้อยได้กล่าวถึง   วิธีการทดสอบทักษะทางภาษา  เมื่อทราบเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารและลักษณะของภาระงานที่ใช้ในการประเมินทักษะทางภาษาตามสภาพจริงแล้ว   ครูผู้สอนควรทราบถึงวิธีการการทดสอบทักษะทั้ง 4 เพื่อจะได้สามารถเลือกไปใช้ได้ตามความเหมาะสม  สอดคล้องกับจุดประสงค์ของตน  โดยเรียงลำดับต่อไปนี้ 
1.  การทดสอบทักษะฟัง  ซึ่งประกอบด้วย  การทดสอบการจับใจความสำคัญของคำพูด (Skimming)  การทดสอบความเข้าใจข้อความ  ( Oral Comprehension)   การทดสอบรับข้อมูล (Perception)    การทดสอบคำพูด  หรือ  เรื่องราว  (Transfer the oral messages)  การเขียนตามคำบอก  (Dictation) 
วันนี้ครูอ้อยจะเขียนเรื่อง  การเขียนตามคำบอก  (Dictation) ซึ่งครูอ้อยชอบมาก  ชอบตั้งแต่ยังเป็นเด็ก  พอมายึดอาชีพครูก็ยังชอบใช้อยู่เสมอค่ะ 
 การเขียนตามคำบอกนี้ เดิมใช้ภาษาแม่  เพือ่ดูว่า  สะกดและใช้เครื่องหมายวรรคตอน  ได้ถูกต้องหรือไม่  และการบอกให้เขียน  จะพูดประโยคช้าๆ  ไม่เป็นธรรมชาติ 
แต่การเขียนคำบอกในปัจจุบัน  เป็นการทดสอบว่า  นักเรียนเข้าใจภาษาที่พูดเพียงใด  และต้องใช้กับนักเรียนที่เขียนเป็นแล้ว  จำนวนคำหรือข้อความที่บอกจะเพิ่มขึ้นตามระดับ 
การแบ่งประโยคในการอ่าน  จะพยายามให้เป็นธรรมชาติที่สุด  และเป็นไปในความเร็วปกติ  ความยาวของข้อความในแต่ละช่วงที่หยุด  ขึ้นอยู่กับว่า  ต้องการให้ยากหรือง่าย  มีการบอกให้เขียนเครื่องหมายวรรคตอน  และย่อหน้า  แบบสอบการเขียนตามคำบอก  สามารถทำนายความชำนาญทางภาษาที่มีอยู่ได้  และผู้สอนสามารถทราบถึงปัญหาของนักเรียนในด้านโครงสร้าง  เช่น  นักเรียนบกพร่องในด้านการใช้กริยาให้ถูกต้องตามกาล  เป็นต้น 
การทดสอบการฟังนั้น  อาจทำได้ในลักษณะของทักษะสัมพันธ์ระหว่าง  ฟัง - เขียน  หรือ  ฟัง-พูด  เป็นการทดสอบความสามารถ 2 ทักษะ  ที่ปรากฏในชีวิตจริง 
ทักษะการรับสารและถ่ายทอดออกเป็นทักษะการส่งสาร  เช่น  การจดบันทึกการรับโทรศัพท์ที่ฝากข้อความ  หรือนำไปถ่ายทอดด้ววยคำพูด  หรือการทดสอบด้วยการเขียนคำบอก (Dictation)  ประเภทนี้ให้เขียนคำ  หรือ  ข้อความสั้นๆ  หรือ  เขียนทั้งประโยค  ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาของนักเรียน 
สงสัยครูอ้อยจะขอจบแต่เพียงเท่านี้  มีสมาชิกมาขอ tag ครูอ้อยต้องรีบไปทความเข้าใจก่อนค่ะ  แล้วจะเขียนบันทึกใหม่ในเรื่อง  การทดสอบทักษะการพูด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผล#สุดคะนึง#siriporn#diary#การวัดและประเมินผล#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 77232, เขียน: 08 Feb 2007 @ 18:34 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)