โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการลงนามกับ Wadong Middle School ในโครงการ  The Korea-Thailand APEC ICT Model School Network กับ Mr.Kyung Num Park ครูใหญ่ Wadong Middle School ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการ