วันนี้ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ฉันและครูจันทร์เพ็ญ  สิริพงศ์วิรุฬห์  ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน   โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1  ท่านปรีชา  จิตร์สิงห์  ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิด  คำกล่าวเปิดของท่านฯ  กินใจฉันอย่างเหลือเกินที่ว่า  เด็กทุกคนจะต้องอ่านหนังสือ"เป็น"  เขียนหนังสือ "เป็น" 

     ครูจันทร์เพ็ญและฉันได้รับการเกียรติจากท่าน ศน.เกรียงศักดิ์  ศรีไพโรจน์  ศน.เทียมจันทร์  หมั่นสระเกษ  และ ศน. จรรยา  ค้าดี  ให้เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม  ครูจันทร์เพ็ญอยู่ประจำช่วงชั้นที่ 3  ส่วนฉันได้ประจำช่วงชั้นที่ 2 เมื่อเข้ากลุ่มก็เลือกตั้งประธาน  ทุกคนลงความเห็นว่า  ให้ท่านรองผู้อำนวยการทับทิม  โคตรสมพงษ์  จากโรงเรียนบ้านโคกสูง  เป็นประธาน   อาจารย์สมหมาย  เถียรหนู  เป็นเลขาฯ  ส่วนฉันขออนุญาตเป็นผู้ประสานของทีมงาน  ในใจและความสำนึกของฉันนั้นคิดว่าภารกิจที่ทุกคนได้รับก็คือ  จะต้องทำให้นักเรียนอ่านให้ออก  เขียนให้ได้   เมื่อมาตรงจุดนี้แล้ว  มาระดมความคิด  ระดมสมองกันจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ก็ควรจะได้แผนสำเร็จรูปพร้อมใช้ได้เลย   ฉันจึงอาสาเพื่อนในกลุ่มจัดพิมพ์เพื่อให้ออกมาเป็นรูปเล่ม  โดยมีท่าน ศน.เทียมจันทร์  หมั่นสระเกษ  เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด  

     จากการได้เข้ากลุ่มกันทำงาน  ทำให้ฉันได้รู้จักเพื่อนเพิ่มอีกหลายคน  เพื่อนร่วมอาชีพ  เมื่อได้พูดคุย  และทำงานร่วมกัน  ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจอย่างเหลือเกินว่า  อาชีพ "ครู"  นี้  มีแต่ "ให้"  จริงๆ

     เมื่อทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนแล้ว  พวกเราก็ต้องมาทำตารางวิเคราะห์ร่วมกัน  ตามกรอบทั้ง  5 กรอบ  ปรากฎว่าเราต้องทำแผนจัดการเรียนรู้ ในเวลา 40 ชั่วโมง  รวมทั้งสิ้น 21 แผน  ดังนี้

กำหนดการสอนซ่อมเสริม (ภาษาไทย)

แผนการสอนที่

เนื้อหา

จำนวนชั่วโมง

วัน  เดือน  ปี

ที่สอน

พยัญชนะไทย  44  ตัว

 

สระอะ  อา  อิ  อี  อึ  อือ  อุ  อู  เอะ  เอ  แอะ  แอ  เอาะ  ออ  โอะ  โอ  เออะ  เออ  เอียะ  เอีย

 

สระเอือะ    เอือ  อัวะ  อัว    ฤา    ฦา  อำ  ไอ  ใอ  เอา

 

วรรณยุกต์เอก  โท  ตรี  จัตวา

 

การประสมสระในแม่    กา  ด้วยสระอะ  อา  อิ  อี  อุ  อู

 

การประสมสระในแม่    กา  ด้วยสระเอะ  เอ  แอะ  แอ  โอะ  โอ  เอาะ  ออ

 

การประสมสระในแม่    กา  ด้วยสระเออะ  เออ  เอียะ  เอีย  เอือะ  เอือ  อัวะ  อัว 

 

การประสมสระในแม่    กา  ด้วยสระ ฤ  ฤา    ฦา  อำ  ไอ  ใอ  เอา 

 

คำที่สะกดด้วยแม่กง  กม  เกย  เกอว 

 

๑๐

คำที่สะกดด้วยแม่กน

 

๑๑

คำที่สะกดด้วยแม่กก

 

๑๒

คำที่สะกดด้วยแม่กด

 

๑๓

คำที่สะกดด้วยแม่กบ

 

๑๔

การผันวรรณยุกต์แม่    กา

 

๑๕

การผันวรรณยุกต์คำที่มีตัวสะกดในแม่กง  แม่กม

 

๑๖

การผันวรรณยุกต์คำที่มีตัวสะกดในแม่กน

 

๑๗

การผันวรรณยุกต์คำที่มีตัวสะกดในแม่เกย  แม่เกอว

 

๑๘

คำที่สะกดไม่ตรงมาตราในแม่กก

 

๑๙

คำที่สะกดไม่ตรงมาตราในแม่กด

 

๒๐

คำที่สะกดไม่ตรงมาตราในแม่กบ

 

๒๑

คำที่สะกดไม่ตรงมาตราในแม่กน

 
  ทดสอบและประเมินผล    
                                รวม

๔๐

 
     จากนั้นก็จับคู่กันเขียนแผนฯ  ส่วนฉันก็ทำหน้าที่ตรวจต้นฉบับร่วมกับท่านศึกษานิเทศก์  ฉันคิดว่าฉันต้องพิมพ์และตรวจทานให้เสร็จภายในคืนนี้   เพื่อที่เพื่อนครูของฉันทุกคน  จะได้รูปแบบที่สมบูรณ์  นำกลับไปใช้ได้เลย     "การแบ่งปันและการหยิบยื่น"  สิ่งดีๆ  ไม่ใช่เพื่อฉันและเพื่อนครูอย่างเดียว   ฉันหวังจะช่วยส่งผลไปถึง  "เด็กนักเรียน"  ที่รอพวกเราอยู่  กับวิธีการอันหลากหลาย     ท่านคิดว่า  แผนฯที่เราจัดทำด้วย "ใจ" ของทุกคนในวันนี้  จะมีค่ามากที่สุด  เมื่อเรานำไปใช้   จริงหรือไม่คะ