อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ Full time lecturer at the Department of English languageมหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University
Usernameaj_aomm
สมาชิกเลขที่12317
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนงาวภาณุนิยม,โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ,
โรงเรียนภราดานุสรณ์ อุตรดิตถ์, โรงเรียน
แม่สอด ตาก

มัธยมต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
(Dara Academy, Chiangmai)

มัธยมปลาย ศิลป์-คำนวณ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุ่น USSR (ห้อง 4)
(The Prince Royal's College, Chiangmai)

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 36
BA English (Hons.) Chiangmai University

ปริญญาโท ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รหัส 42
MEd (TEFL) Chulalongkorn University โดยได้รับทุน
พัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาเอก PhD in Second Language Teaching, Massey
University, New Zealand โดยได้รับทุน สกอ. (The
Commission on Higher Education Scholarship)
2007-2010
และ
NEW ZEALAND POSTGRADUATE STUDY ABROAD AWARDS - NZPSAA 2008

รับราชการปี 2541 - ปัจจุบัน


MY BIODATA

https://docs.google.com/document/d/1hj1YMqqbgeJQTy...