หลังจากมีการพูดคุยกันมาพอสมควร ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปในเรื่องของ เกณฑ์การคัดเลือกรางวัล    KM มมส.” ดังนี้ครับ

          รางวัล    KM”  เป็นรางวัลสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้ที่สนใจเรื่องการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเราซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

                                เกณฑ์การตัดสินรางวัล    KM”  มีดังนี้

1.       มีการบันทึกอย่างน้อย  10  บันทึก/เดือน  ใน  Blog  (www.Gotoknow.org)

2.       มีการติดป้ายใน  Blog  อย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม

3.       มีการบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจาก  การปฏิบัติจริง  ในเรื่องนั้น ๆ

4.       มีการบันทึก  การนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตนเอง/กลุ่ม

5.       ชื่อเรื่อง  น่าสนใจ  และสอดคล้องกับเนื้อหา

6.       ความสวยงามของบล็อก

7.       มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

        รางวัล  คือ  เสื้อแจ็กเก็ต ทีม MSU-KM  1  ตัว

 คณะกรรมการพิจารณา 

1.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย  ศรีอำไพ                           ที่ปรึกษา

2.       รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  วราอัศวปติ                      ประธานกรรมการ

3.       นายวิชิต  ชาวะหา                                                               กรรมการ

4.       นายไกรษร  อุทัยแสง                                                          กรรมการ

5.       นางสุชานาถ  บุญเที่ยง                                                       กรรมการ

6.       นายกัมปนาท  อาชา                                                  กรรมการและเลขานุการ

รางวัลนี้จะมีการพิจารณามอบให้  เดือนละ 1 รางวัล โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2550 เป็นต้นไปครับ