ก่อนที่จะเสนอข้อมูลการถอดบทเรียนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของแม่อาสา กลุ่มนมแม่ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี ก็ขอเสนอรูปแบบและการเกิดขึ้นของกลุ่มแม่อาสา กลุ่มนมแม่ในจังหวัดจันทบุรีก่อน
       รูปแบบและกระบวนการในการดำเนินงานของแม่อาสากลุ่มนมแม่
       การเกิดขึ้นของแม่อาสากลุ่มนมแม่ฯในจังหวัดจันทบุรี มีกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างแม่อาสากลุ่มนมแม่ 3 แนวทาง ดังนี้
       แนวทางที่ 1 บุคลากรในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และบุคลากรจากโรงพยาบาลเครือข่ายที่มารับบริการที่คลินิกนมแม่ รวมทั้งบุคลากรในกลุ่มการพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสาขาสูติ-นรีเวชกรรม หลังคลอด ได้ติดตามเป็นระยะและติดตามเยี่ยมทุกเดือน จนสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จแม้ต้องทำงานนอกบ้าน ทำให้บุคลากรเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้สามารถแนะนำแม่หลังคลอดได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
       แนวทางที่ 2 ญาติพี่น้อง เพื่อน และผู้ใกล้ชิด เริ่มต้นจากการสร้างทัศนคติ ให้ความรู้ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนเรื่องความสำคัญของนมแม่ต่อสมองและสุขภาพอันเป็นรากฐานชีวิตตั้งแต่แรกเริ่ม และติดตามเยี่ยมบ้านทุกเดือนตลอดระยะเวลาเมื่อมีปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่              จนสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ เมื่อประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมีความพร้อม ได้ชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มเป็นแม่อาสากลุ่มนมแม่ฯ
       แนวทางที่ 3 ใช้กลยุทธ์จากคลินิกปรึกษาปัญหานมแม่ในการสร้างแม่อาสากลุ่มนมแม่ฯ จากแม่หลังคลอดทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล จากแม่หลังคลอดที่คลอดจากโรงพยาบาลเอกชน  ที่มีปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บุคคลเหล่านี้ต้องใช้เวลานาน แม่หลังคลอดบางรายต้องใช้เวลานานเป็นเดือนในการแก้ไขและช่วยเหลือให้กลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ เนื่องจากมีปัญหาเด็กติดนมขวด  เด็กมีปัญหาลิ้นติด นมแม่แห้งลง/ลดน้อยลง การช่วยเหลือแม่ที่มีปัญหาเหล่านี้ต้องใช้เวลานานและช่วยเหลือเป็นขั้นตอนอย่างถูกวิธีและต้องใช้ประสบการณ์ การช่วยเหลือที่ผิดทำให้เกิดปัญหามากขึ้นจนกระทั่งแม่หมดความตั้งใจ สิ่งเหล่านี้เป็นงานที่ท้าทาย ต้องอดทนต่อปัญหา เมื่อแม่สามารถกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ แม่รู้สึกภาคภูมิใจ และอาสาเข้าร่วมเป็นแม่อาสากลุ่มนมแม่ฯ
       ในตอนต่อไปจะเสนอขั้นตอนการทำงานของแม่อาสากลุ่มนมแม่ ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี โปรดติดตาม