วันก่อนฟังวิทยุคลื่นของกรมประชาสัมพันธ์    คุณหมอพลเดช ปิ่นประทีป  ให้สัมภาษณ์ถึงการขับเคลื่อนสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของกระทรวงพัฒนาสังคม    ชักชวนให้ข้าราชการทำความดีเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่ถือเป็นวันลาได้ 5 วันทำการซึ่งผ่านมติของครม.แล้ว  ส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็พิจารณาหน่วยกิจให้สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ทำประโยชน์ให้สังคมและยังทำตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อประเมินคุณธรรมในเด็กนักเรียนด้วย   กระทรวงกลาโหมก็ทำนองเดียวกันพิจารณากลุ่มแรกเลยก็ รด.เด็กไทยผมเกรียน ไม่หล่อแต่แต่งตัวเท่ห์  เกเรไม่เป็นนั่นแหละ  มหาดไทยเค้าก็ขานรับจะดูแลเรื่องขัอมูล ที นี้มาดูศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข(ศอ.สส.)บ้างดีกว่า  ศอ.สส.กำลังระดม guru ที่เชี่ยวเรื่องความสุขมาตั้งวงคุยกันในวันที 6 ก.พนี้ก็มี ดร.นพดล กรรณิการ์ สำนักวิจัยเอเบคโพลล์  ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ม. ขอนแก่น  ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์  สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ  คุณสุวินัย วัตตธรรม สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ สศช. คุณหมอพินิจ ฟ้าอำนวยผล สนง.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพและคุณหมอชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ happy 8 จากเมืองชล