เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ ผมได้ไปประชุมที่ศูนย์กศน.ภาคตะวันออก มีกิจกรรมที่กศน.แปดริ้ว จะต้องเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ เมื่อแต่ละหน่วยสถานศึกษา แต่ละบุคคลทราบแล้วให้แจ้งผู้บริหารกศน.อำเภอทุกอำเภอทราบด้วย ดังนี้

            ๑. การประชุมกองศูนย์ส่วนกลาง จัดที่กศน.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ขอให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรองรับการศึกษาดูงาน

            ๒. สำนักกศน.จะจัดทำหนังสือประมวลหสม.เฉลิมราชฯ ขอให้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติ รูปภาพ กิจกรรม ต้นไม้ที่สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงปลูก  ของเราก็มีกศน.บางปะกงอยู่ในข่ายดำเนินการ

           ๓. การพัฒนาบุคลากรปีนี้ของภาค  ได้แก่อบรมบรรณารักษ์และจนท.หสม.  อบรมการทำ E - Book  อบรมพัฒนาครูกศน.ด้านเทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะเมื่อไหร่ต้องรองบประมาณก่อน

            ๔. ให้ครูทุกประเภทต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉะนั้นไม่ว่า ครูอาสา ครูศรช. ครูปวช. ต้องมี

            ๕. ผอ.ศูนย์กศน.จังหวัดได้รับมอบหมายจาการะทรวงศึกษาธิการ ให้ทำหน้าที่เลขานุการการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด โดยมีผวจ.เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเป็นกรรมการ ได้แก่ เขตพื้นที่กศ. สถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษา เป็นต้น