ศึกษาดูงานนิทรรศการถนนสายวิทยาศาสตร์                

การศึกษาดูงานนิทรรศการถนนสายวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่  15  มกราคม    2550 เวลา07.30 16.30 น. ณ บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงอุตสาหกรรม    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เป็นการจัดนิทรรศการที่ดีมาก ทุกคนที่เข้าไปชมและดูงานจะได้สัมพันธ์และปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนทางวิทยาศาสตร์  เป็นต้น และได้รูปแบบการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์มีชีวิต   การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งถ้านำไปสอนกันนักเรียนจะทำให้นักเรียนรักวิชาวิทยาศาสตร์  มีความสุขที่ได้เรียน นักเรียนจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง  รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  มีความคิดวิเคราะห์ที่ดี ประสบผลสำเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์