คน  เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งขององค์กร การที่องค์กรจะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องต้องอาศัย คนคิดคนจัดการทั้งสิ้น แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการองค์กรที่ประกอบด้วย 4 Ms (Man, Money, Material, Management) ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าของคนในองค์กร กระทั่งในปัจจุบันนี้ได้มีการเพิ่มองค์ประกอบขึ้นมาอีก 3 Ms (Method, Machine, Media)

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มอีกกี่องค์ประกอบ (M) ก็ตาม แต่ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลักที่ให้ความสำคัญยังคงเป็น คน เพราะเชื่อว่าถ้าคนในองค์กรใดไม่ดี ไม่มีคุณภาพแล้ว แม้จะมีเงินทุน วัสดุอุปกรณ์มากมายเพียงใด ก็ช่วยอะไรไม่ได้ ในที่สุดองค์กรก็อาจล้มเหลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทางกลับกัน ถ้าองค์กรมีคนดี มีคุณภาพ ถึงแม้จะมีเงินทุนไม่มาก เครื่องมือไม่พร้อม องค์กรก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้อีก เช่น บุคลากรรู้จักประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกร่วมในการพัฒนาต่อองค์กร มิใช่เพียงมีจิตสำนึกแค่ปัจจัยสี่เท่านั้น หรือปล่อยชีวิตการทำงานไปวันๆ พฤติกรรมเช่นนี้คอยกัดกร่อนองค์กร