วัชรินทร์ ศรีณิบูลย์

ครู (ชำนาญการพิเศษ)
สำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา
Usernamesrinibul
สมาชิกเลขที่17604
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อเต็ม วัชรินทร์  ศรีณิบูลย์(นุชอินทรา)  ภูมิลำเนา เกิดที่ ตำบลบางกระเจ็ด  อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  เริ่มรับราชการเมื่อวันที่   4  มกราคม  พ.ศ.  2528 ตำแหน่ง ครู 1 โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 17  จังหวัดสุโขทัย  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ครู  1  ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน   2530  เข้าสู่ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  ตั้งแต่วันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.  2548 
ประวัติการศึกษาจบการศึกษา
-  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากโรงเรียนพาณิชยการสยาม  กรุงเทพฯ  เมื่อปี  2524-2526
-  อนุปริญญาศิลปศาสตร์ อศศ.(การจัดการ) จากวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา  เมื่อปี  2533-2535
-  ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ศศ.บ. จากสถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา เมื่อปี  2535-2538
-  ปริญญาโท  วิชาเอก หลักสูตรและการสอน จาก มหาวิทยาลัยบูรพาบูรพา  เมื่อปี  2544-2546  อนุมัติการจบหลักสูตรเมื่อ 24 เมษายน  2544