หลายคนบอกว่าชีวิตคือการเรียนรู้  นั่นหมายถึงการเรียนรู้และชีวิตเป็นสิ่งที่จะแยกขาดจากกันไม่ได้  ทุกขั้นตอนของชีวิตประกอบด้วยการเรียน จะทำให้เกิดข้อคำถามเกิดขึ้นกับตนเองว่า เรียนรู้ เพื่ออะไร???

เรียนรู้เพื่ออะไร??   ก็มีคำตอบหนึ่งเกิดขึ้นกับตนเองว่า   เรียนรู้ ก็เพื่อที่จะรู้ไง    แล้วรู้อะไรล่ะ?   รู้แจ้งแทงตลอดไง? รู้แจ้งแทงตลอดอย่างไร??  รู้แจ้งแทงตลอดคือสามารถเข้าใจความจริงของชีวิตไง ตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตาย  และสุดท้ายจุดที่เป็นที่สุดของชีวิต  (ซึ่งตนเอง ยังไม่มีความสามารถพอที่จะบัญญัติศัพท์นี้ได้  และยังไม่สามารถที่จะค้นพบด้วยตนเอง  แต่โชคดีที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบ้าง จึงขอนำคำๆ ว่า นิพพาน มาใช้)       เอาตามคำเข้าใจของตนเองนะคะ    รู้แจ้งแทงตลอด  คือ  การรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่   คือ รู้ทุกข์   รู้เหตุแห่งทุกข์   รู้ความพ้นทุกข์  และ รู้หนทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์         

 สำหรับข้าพเจ้าแล้ว  สิ่งนี้ล่ะ  คือ ความรู้

ตลอดเวลาที่ผ่านมา 30 กว่าปี  ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากชีวิตมามากมาย   มีสุขบ้าง  ทุกข์บ้าง  เฉยๆบ้าง    แต่ก็ยังไม่สามารถค้นพบสัจจะแท้ของชีวิต

เชื่อเสมอว่า  ชีวิตเราเป็นคนกำหนดชะตาได้ตัวเอง    ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้น  จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเองทำเอง     แต่อย่างไรก็ตาม ในชีวิตมันมักจะมีทางเลือกให้เราได้เลือกเสมอ     บางครั้งมีสองทางเลือก  หรือมากกว่า สองทางบ้าง    แต่บางครั้งก็มีทางเลือกเดียว   ซึ่งทางมีให้เราได้เลือกเดินไปสู่จุดมุ่งหมาย      จุดมุ่งหมายเดียวกัน  ทางที่เดินมีได้หลายเส้นทางจึงจำเป็นที่ตัวเราเองจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราเอง.