GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้

วันนี้จะมาเสนอฐานข้อมูลตัวใหม่ที่ สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้พัฒนาขึ้นมาคือ
ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้
Southernmost Provinces Reasearch Database
        ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาขึ้นตามข้อเสนอแนะของโครงการวิจัยเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติสุขของชาติ เมื่อเดือน กันยายน 2549 ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฐานข้อมูลวิจัยนี้จะเป็นช่องทางการนำเสนอ
ข้อมูลจากการวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง ศิลปะและวัฒนธรรมวิถีชีวิตและประเพณีประวัติศาสตร์ภูมิทัศน์และ
การท่องเที่ยวทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการศึกษาสุขภาพอนามัยศาสนาและกฎหมายข้อมูลเหล่านี้
จะเป็นเสมือนภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วยสร้างความเข้าใจผ่านผล
งานวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อยอด
จากงานวิจัยเดิม

http://soreda.oas.psu.ac.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 74756
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ข้อมูลจำนวน 396 รายการแล้วค่ะ (และกะลังจะเพิ่มเติมอีก 5 รายการ)

น่าสนใจทั้งน้านนนนน... ;-P