คำว่า  ดี    เป็นคำที่คุ้นเคยและคุ้นปากของคนทุกคน   จนบางครั้งทำให้เราเกิดความไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่า  เสียงที่เปล่งออกมาว่า   ดี    ได้มีความหมายในแง่ใด แง่บวกหรือแง่ลบ  รวมทั้งคำๆนี้ ได้มีสถานะเป็นผลการประเมินอะไรบางอย่างแต่บางครั้งผลการประเมินนั้นก็ไม่มีคำอธิบาย  หรืออธิบายไม่ชัดเจนว่าที่ว่าดีนั้น  ดีอย่างไร  แบบไหน  ดีแค่ไหน      

                                  

                                     ในแวดวงการศึกษาก็คงหลีกหนีไม่พ้นกับการใช้  คำว่า   ดี    แต่บทหนักของคำว่า  ดี   ที่ใช้ในวงการศึกษา  หากเปรียบเป็นนักกีฬาอาชีพหรือนักแสดงแล้วค่าตัวคงไม่เบา  
เนื่องเพราะการศึกษาในบ้านเมืองเราใช้  คำว่า   ดี     แทนค่าความเป็นคนในหลายเรื่อง   อาทิเช่น  เด็กดี     ผลการเรียนอยู่ในระดับดี     ครูดี   ฯลฯ 
                                 

                                 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
.. 2542   ได้ให้ความหมายของคำว่า    ดี   ไว้เป็นสองชุด  ในที่นี้ขอยกความหมายในชุดที่สอง   ซึ่งบอกว่า ดี  หมายถึงมีลักษณะเป็นไปในทางที่ต้องการ น่าปรารถนา  น่าพอใจ      ดีมี    7   จำพวกคือ   

                            1.  ดีๆ     หมายถึง    ปรกติ    เฉยๆ               
                           

                            2.
ดีใจ     หมายถึง    ยินดี    ชอบใจ  พอใจ 

                                    

                         3.
  ดีแตก    หมายถึง   เคยดีมาแล้วแต่กลับเสีย   ดีจนเกินไป   

                                   

                                   
4. ดีเนื้อดีใจ    หมายถึง   ยินดี   ชอบใจ   ปลาบปลื้มใจ  

                                    

            5.
ดีไม่ดี    หมายถึง    ความไม่แน่นอน   อาจได้อาจเสีย   เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย

                                   

6. ดีละ    ดีแล้ว    หมายถึง   ความพอใจหรือความไม่พอใจเป็นเชิงประชดหรือแดกดันก็ได้

                                   

               7.
 ดีอกดีใจ    หมายถึง   ยินดี   ชอบใจ    ปลาบปลื้มใจ   ดีใจมาก  

                             

                       ในฐานะที่ผมเป็นครูและทำหน้าที่บริหารสถานศึกษา  ต้องมีการประเมินสถานการณ์   ประเมินผลงาน   ประเมินบุคคล  อยู่บ่อยๆ   วันนี้จึงได้พยายามค้นคว้าหาความหมายที่แท้ของคำว่า   ดี    ด้วยเหตุว่าได้ใช้เป็นประจำ   การได้รู้ถึงที่มาที่ไปน่าจะช่วยให้ใช้คำนี้ได้ถูกต้องตรงประเด็นมากขึ้น 

                             
                 และโดยส่วนตัวผมชื่นชมในความงดงามของภาษาไทย อย่างมั่นคง  ยั่งยืน  
                      

                                                
และทุกท่าน   คิดอย่างไร กับการใช้คำว่า    ดี