วันที่  23  ม.ค. 50  กศน. เมืองคอนได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา เทียบระดับ     โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ มากล่าวเปิด และท่านได้  ให้แนวคิดแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ที่เด็ด ๆเยอะแยะ ท่านได้พูดถึงความรู้ ของคน โดยทั่วไปว่าสามารถกระตุ้นให้เกิด การเรียนรู้  ได้ทั้งในตำรา และใน ธรรมชาติแต่ดิฉันคิดว่าที่สำคัญคือ ความรู้ ที่เราเรียนรู้ จากธรรมชาติ ถ้าดึงออกมาใช้จะทำให้เกิดประโยชน์ กับการ พัฒนาตัวเองและสังคมได้ อย่างดียิ่งค่ะ

           ตอนนี้ในพื้นที่ของตำบลบางจากและตำบลท่าไร่ที่ดิฉัน รับผิดชอบได้ใช้กระบวนการการสกัดความรู้เพื่อนำความรู้ฝังลึก ของเป้าหมายชุมชนมาพัฒนาการดำเนินวิถีชีวิตของชุมชนให้เกิด ศักยภาพซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญงอกงามของชีวิตในโอกาสต่อไป

           ถ้าหากว่ากลุ่มเป้าหมายในชุมชนเป็นผู้สนใจ  ใฝ่รู้  มีจิต สาธารณะ ร่วมคิดร่วมทำก็สามารถที่จะยกระดับฐานความรู้ของ ตนเองและชุมชนก่อให้เกิดชุมชนพึ่งตนเองสามารถดำเนินชีวิต บนวิถีความพอเพียงในสังคมอย่างยั่งยืนและมีความสุข