วันนี้ได้รับคำแนะนำในการสร้าง Blog จากคุณอุทัย   อันพิมพ์ นักศึกษาปริญญาเอก ของหลักสูตร เพื่อจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดทั้งการทำวิทยานิพนธ์

อย่างไรก็ตามพึ่งเป็นครั้งแรกที่เคยใช้ Blog Gotoknow ยังไม่มีประสบการณ์ หากท่านใดจะกรุณาให้ข้อเสนอแนะก็ยินดีน้อมรับ และขอขอบคุณล่วงหน้า

สุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาพัฒนบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกคน อย่าลืมต้องเข้มแข็ง และขยัน

สวัสดีค่ะ

สุธิดา