องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

 รายงานสดบรรยากาศการจัด Workshop KM นำไปสู่ Lo ที่ยั่งยืนทำอย่างไร

ศ.นพ.อดุลย์ อธิการบดี มมส

ภาพ ผศ.ดร.พิศมัย รองอธิการบดี กำลังกล่าวรายงานให้กับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล อธิการบดี ถึงที่มาที่ไปของการเชิญ อาจารย์ ดร.วรภัทร และ อาจารยทวีสิน มาเป็นวิทยากรจัด WS เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเรียนรู้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

JJ2007