ดัชนีที่7.3ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

นิตา

ดัชนีที่ 7.3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการที่ดี

.....................................

เกณฑ์การตัดสิน


(1)  มีนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(2)   มี (1) + มีระบบ การได้มาซึ่งบุคลากรด้านต่าง ๆ
(3)   มี (2) + มีระบบหรือกลไก เพื่อรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(4)   มี (3) + มีระบบการประเมินบุคลากร
(5)  มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรมและเปิดเผย

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :    นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์                       
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :  นางนิตยา  รอดเครือวัลย์     เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :           เป้าหมายปีต่อไป :


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1. สำนักงานเลขานุการใช้นโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ (ประกาศคณะสหเวชฯ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล{7.3.1}
2.  มีการนำระบบการคัดเลือกบุคคล ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ในกระบวนการรับสมัคร สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก(ประกาศรับสมัคร+คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว{7.3.2}
3. มีการส่งเสริมให้บุคลากรสายบริการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ในงานที่รับผิดชอบอย่างเสมอ(ประกาศคณะฯ เรื่อง การขออนุมัติเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน {7.3.3}
4. มีระบบการประเมินบุคลากรเป็นแบบ 360 องศา(ประกาศคณะฯ เรื่อง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ {7.3.4}
5.คณะได้นำผลการประเมินมาพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรมและเปิดเผย (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2550+บันทึกข้อความส่งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา) 

TOWS Analysis :
ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : คณะมีการจัดทำประกาศนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
จุดอ่อน : -
จุดแข็ง :  ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการ ได้รับการสนับสนุนเข้าฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อพัฒนาความรู้และงานที่รับผิดชอบ

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-นิตา

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog#ดัชนีที่7-3-50

หมายเลขบันทึก: 74105, เขียน: 24 Jan 2007 @ 09:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)