อบรมการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ณ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร