ดัชนีที่10.3 งานนโยบายและแผน

นิตา

ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน

ปฏิบัติการที่ดี

งานนโยบายและแผนมีปฏิทินการดำเนินงานประจำปี2550 ครบทุกหน่วยงานย่อย ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงาน ผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ รวมถึงได้นำผลจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานนโยบายและแผนเพื่อการให้บริการอย่างเป็นระบบ


เกณฑ์การตัดสิน


(1)    มีปฏิทินการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
(2)  มี (1) + มีการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผน
(3)    มี (2) + มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ
(4) มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ
(5)    มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  คุณอนุวัทย์   เรืองจันทร์ 
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : คุณนิตยา  รอดเครือวัลย์                       เบอร์โทรภายใน : 6233
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 4       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : -          เป้าหมายปีต่อไป : 5


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1. งานนโยบายและแผนมีปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรครบทุกหน่วยงานย่อย {10.3.1}
2.  มีการดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงาน  {10.3.2 ดูหลักฐานที่หน่วยงาน}
3.  มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานนโยบายและแผน{10.3.3 } www.ahs.nu.ac.th/mis/home/index.asp

4.งานนโยบายและแผน หน่วยบุคคลได้จัดเก็บข้อมูล การไปอบรม สัมนาฯ และ วันลา ของบุคลากรลงในฐานข้อมูล MIS {10.3.3(1)}http://mis.ahs.nu.ac.th/mis/home/index.asp

5.งานนโยบายและแผน หน่วยวิจัยได้จัดเก็บข้อมูลของบุคลากรที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกลงในฐานข้อมูลMIS {10.3.3(2)}http://mis.ahs.nu.ac.th/mis/home/index.asp
5.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานนโยบายและแผน อยู่ในระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (เต็ม 5 คะแนน)   {10.3.4}

6. นำโปรแกรม e-office มาใช้ในเรื่องการลา และการขอใช้บริการหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความรวดเร็วและมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ http://e-office.ahs.nu.ac.th/scripts/foxweb.exe/oa_main.fwx
TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม :งานนโยบายและแผนประกอบด้วยหลายหน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยมีลักษณะงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทำให้การประเมินและการปรับปรุงทำได้ยาก เพราะเป็นการประเมินและการปรับปรุงโดยภาพรวม
โอกาส:คณะมีระบบฐานข้อมูล MIS ที่แต่ละงานสามารถเก็บข้อมูลได้  - คณะได้รนำระบบ e-office เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  จุดอ่อน: -
จุดแข็ง :- บุคลากรงานนโยบายและแผนมีใจให้บริการ บริการด้วยไมตรีจิตที่ดีทำให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ โดยดูจากผลประเมินความพึงพอใจงานนโยบายและแผน               - บุคลากรงานนโยบายและแผนมีความชำนาญและมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ       - บุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละงานได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานในงานของตนเอง

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
- จัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขานุการคณะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-นิตา

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog#ดัชนีที่10-3-50

หมายเลขบันทึก: 74102, เขียน: 24 Jan 2007 @ 09:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)