บางครั้งผมคิดว่า ความคิด ประสบการณ์ของคนเราเกิดขึ้นได้ดีต่อเมื่อสมองได้รับการพักผ่อน เพื่อให้ผ่อนคลายลงบ้าง น่าจะทำให้พลังทางความคิดกลับคืนมาได้มาก เมื่อต้องการถ่ายทอด

        การเว้นวรรคการหยุดเขียนบันทึกเช่นกัน คงต้องเว้นและดูจังหวะเพื่อได้อ่าน ได้เห็นพลังความคิดของผู้อื่น แต่ไม่ได้สนับสนุนให้หยุดเขียน ถ้าอย่างนี้ความคิดดี ๆ ที่มีอยู่จะไม่ปรากฏให้ชาวโลกได้อ่านได้ศึกษาแน่นอน