ย้อนไปที่ ตอน ๑  หรือ


หลักการสร้างโจทย์ (stem)และคำถาม (lead-in)ใน MCQ

  • ใช้คำน้อยที่สุดที่อ่านแล้วได้ใจความ ไม่เยิ่นเย้อ ภาษาที่ใช้ควรชัดเจน ตรงจุดที่ต้องการถาม ไม่วกวน ไม่ใช้ถ้อยคำที่กำกวม ไม่ใช้คำย่อที่ไม่มาตรฐาน

*  ความยาวของโจทย์ อาจเกิดจากความอยากสอนของอาจารย์  อาจารย์บางท่านบอกว่าก็อยากจะสอนไปด้วยในตัวในข้อสอบนั้น  ซึ่งอันนี้ต้องหลีกเลี่ยง เพราะจะทำให้โจทย์เยิ่นเย้อ  ดังนั้น โปรดระลึกไว้เสมอว่าเวลาสอบไม่ต้องสอน

ตัวอย่าง
ผู้ป่วยชายไทยอายุ 35 ปี แต่งงานแล้ว ภรรยาอายุ 27 ปี อาชีพ กรรมกรแบกหาม รายได้วันละ 160 บาท ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอยุธยา มีบุตร 2 คน ชายหนึ่งคน หญิงหนึ่งคน อายุ 4  ปี และ 1 ปี มาโรงพยาบาลด้วยเรื่อง ปวดไหล่และต้นคอมากมา 3 วัน  ตรวจร่างกายพบ L.M. of right shoulder, pain at S.J. จงให้การวินิจฉัยสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด

 โจทย์ข้อนี้ ดีไหมคะ?  ไม่ดีตรงไหน? ควรแก้ไขอย่างไร?  


ต่อ ข้อสอบ MCQ และการวิเคราะห์ ๔