ดร. ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ


-
ร.ร.จิระศาสตร์วิทยา
Username
jirasart
สมาชิกเลขที่
528
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
การศึกษา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ปริญญาโท บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก Ph.D (Educational Management)
- Cert in Educatinal Management U.S.A.

การศึกษา-ดูงาน

- ศึกษา-ดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (มลรัฐเนบร้าสก้า,ไอโอวา, แคนซัส, เท้กซัส)
โดยได้รับทุนจากมูลนิธิโรตารีสากล (Rotary Foundation)
- ศึกษา-ดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมนี
เนเธอร์แลนด์, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม
- ศึกษา-ดูงานประเทศสิงค์โปร์, ฮ่องกง
- ศึกษา-ดูงานด้านการศึกษาและองค์กรวิชาชีพครู ณ ประเทศนิวซีแลนด์ 
- เข้าร่วมประชุม Rotary International Conference ณ ประเทศไต้หวัน
- เข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซี่ยน ณ ประเทศมาเลเซีย
-ศึกษา-ดูงานการศึกษาและวิชาชีพครูในกลุ่มประเทศ SCANDINAVIA (สวีเดน, เดนมาร์ก, นอร์เวย์, ฟินแลนด์)ร่วมกับคณะกรรมการคุรุสภา
-เข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซี่ยน ณ ประเทศสิงคโปร์
-ศึกษา-ดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตำแหน่งหน้าที่การงาน
 
- กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)
- กรรมการคุรุสภา 
- กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
-กรรมการการเลือกตั้ง เขต ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-กรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย
-ประธานกรรมการและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- อนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ คุรุสภา ( ๒ สมัย )
- อนุกรรมการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ คุรุสภา ( ๒ สมัย )
- อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ คุรุสภา ( ๒ สมัย )
- อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
- อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อกคศ.) เขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- อนุกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำสารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
- อนุกรรมการจัดทำหนังสือสารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
- อนุกรรมการจัดทำหนังสือสารานุกรมวิชาชีพครูเลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
- กรรมการและเลขานุการคณะประเมินผลงานเลขาธิการคุรุสภา
- กรรมการจัดทำหลักสูตรและวิทยากรให้การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ สกสค.ทั่วประเทศ (๔ ภูมิภาค)
- กรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- ประธานคณะทำงานศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- คณะทำงานจัดทำแผนการศึกษาดูงานด้านการศึกษาและองค์กรวิชาชีพครูในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส  อังกฤษ และ ไอร์แลนด์)
-หัวหน้าคณะทำงานจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครู (Career Path) 
- วิทยากรกระบวนการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเวทีระดับจังหวัด เรื่อง รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยควรมีสาระสำคัญอย่างไร 
กลุ่ม "อำนาจบริหาร" และ ""แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ" จัดโดย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- กรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ  
-กรรมการและเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการร่างรัฐธรรมนูญ
-กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฝ่ายอำนวยการการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการร่างรัฐธรรมนูญ
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-กรรมการพุทธสมาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-ที่ปรึกษาคณะกรรมการก่อตั้งสมาคมศิษย์ MBA.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- อาจารย์พิเศษ สอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในรายวิชาต่อไปนี้  
  ๑)การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (Management and Behavior in Organization)
  ๒) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
  ๓) การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management)
  ๔) การจัดการความรู้  (Knowledge Management)
-อาจารย์พิเศษสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผลงาน

- ได้รับคัดเลือกเป็น "ผู้ที่มีผลงานด้านจริยศึกษาดีเด่น" ประจำปี ๒๕๓๔จากกระทรวงศึกษาธิการ
- ผลงานการเขียนบทความทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร "วิทยาจารย์" มากกว่า ๒๐ ฉบับ
- เป็นกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำสารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  โดยได้รับผิดชอบเขียนคำในสารานุกรม ๓ คำ จากจำนวนทั้งหมด ๖๐ คำ ได้แก่ ๑) สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพ  ๒) การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ  ๓) การสอนซ่อมเสริม
 -เป็นกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำสารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยได้รับผิดชอบเขียนคำในสารานุกรม ๓ คำ จากจำนวนทั้งหมด ๘๐ คำ ได้แก่ ๑) ครูประจำชั้น  ๒) ครูที่ปรึกษา  ๓) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสมัชชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ จำนวน ๑ ใน ๑๙๘๒ คน หมายเลข ๐๖๙๓
- ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน ๑ ใน ๒ คน รับทุนจาก SEAMEO INNOTECH  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "Promoting and Exercising a Culture of Peace and Respect for Multicultural Diversity" ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ถึง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์ฝึกอบรมซีมีโอ อินโนเทค ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ๑๐ ประเทศ รวมทั้งติมอร์ตะวันออกด้วย

ผลงานการเขียนตำรา
 
 -การจัดการความรู้ KM:Knowledge Management
 
 
 
ความเชี่ยวชาญ
 
เป็นวิทยากรบรรยายให้การอบรมด้านต่างๆ เช่น
- การประกันคุณภาพการศึกษา 
- การประเมินมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
- การพัฒนาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
- การวางแผนกลยุทธ์
- การจัดการความรู้ ฯลฯ
- เป็นประธานและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ MBA. สาขาการบริหารการศึกษา และสาขาหลักสูตรและการสอน
 
ปรัชญาชีวิต
 
"Do the best things today ทำวันนี้ให้ดีที่สุด"
 
 
อุดมการณ์ในการทำงาน
 
 "สร้างความเข้าใจ ให้ความสำคัญ ผลักดันคุณภาพ"

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท