ดัชนีที่7.2 อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน

นิตา

ดัชนีที่ 7.2 อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน

ปฏิบัติการที่ดี

คณะสหเวชศาสตร์ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (Job Description) ของบุคลากรแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน และมีระบบกลไกในกาติดตามการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงานเพื่อปรับปรุงการกำหนดJD ให้เหมะสมมากที่สุด

เกณฑ์การตัดสิน


(1)   มีนโยบายการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่ง
(2)  มี (1) + มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
(3)   มี (2) + มีระบบหรือกลไกในการติดตามการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน
(4)   มี (3) + มีการประเมินการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน
(5)   มี (4) + มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินตนเอง (SAR)
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :  คุณนิตยา  รอดเครือวัลย์     เบอร์โทรภายใน : 6233
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 3     ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   -        เป้าหมายปีต่อไป :

ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1.  สำนักงานเลขานุการ ใช้ประกาศคณะเรื่อง นโยบายการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงานของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร {7.2.1}
2.  มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร {7.2.2}
3. มีระบบการติดตามการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงานของทุกตำแหน่ง(มีแบบประเมินJob)เพื่อปรับปรุงJobให้ตรงกับที่ปฏิบัติจริง{7.2.3(1)}
4.มีเจ้าหน้าที่บุคคลทำหน้าที่ติดตามการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน {7.2.3(2)}
4.  มีการประเมินการกำหนดหน้าที่ ขอบข่ายงาน โดยผู้ปฏิบัติงาน {7.2.4}
5.  ................................................................................{7.2.5}

TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : คณะฯ มีการจัดทำประกาศนโยบายการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน
จุดอ่อน : - มีการเปลี่ยนแปลงหน้าทีของผู้ปฏิบัติงานส่งผลให้ต้องปรับJob descriptionตาม
จุดแข็ง : - ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ได้มีการประเมินการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน
               - เจ้าหน้าที่บุคคลทำหน้าที่ติดตามการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน

                 - มีแบบฟอร์มการปรับ Job description (JD3) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับเสนอ Job ของตนเองได้ตามที่ตนเองปฏิบัติ

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-นิตา

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog#ดัชนีที่7-2-50

หมายเลขบันทึก: 74108, เขียน: 24 Jan 2007 @ 10:04 (), แก้ไข: 01 May 2012 @ 18:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)