ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับยุเนสโก

Share and Learn with UNESCO

เช้าวันที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๐  เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.ชาวจิระศาสตร์วิทยา รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะนักการศึกษาและเจ้าหน้าที่องค์การยูเนสโก จำนวน ๘ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คาซัคสถาน สาธารณรัฐเกาหลี และซามัวร์ พร้อมด้วยผู้ประสานงาน จากสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ๒ ท่าน รวมทั้งหมด ๑๐ ท่าน เดินทางมาเยือนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  และคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ภายใต้การนำของอาจารย์จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์ และดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ ให้การต้อนรับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มไปด้วยด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ เมื่อคณะเดินทางมาถึง อาจารย์จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งเชิญผู้มาศึกษาดูงานแต่ละท่านแนะนำตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วย  Mr. Mohd Yaakub Mr.Viseth Samreth Mr.Hou Jian Mr.Tanabe Hiroaki Ms.Phissamay Philany Mr.Dyussekova Altynay Mr.Kim Dong-Woo Mr.Ju Jun-Ho Ms.Akerei Alataua จากนั้นได้แนะนำโรงเรียนผ่านวีดิทัศน์ ระหว่างชมวีดิทัศน์คณะครูได้บริการอาหารว่างที่ห้องประชุมอาคาร ๙  ต่อจากนั้น ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ และอาจารย์สุรางค์รัตน์     ณ ศรีธะ ได้นำคณะฯ เดินเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนและห้องประกอบต่างๆในโรงเรียน เวลา ๑๐.๓๐ รถตู้ ๒ คัน ได้นำคณะฯ ออกเดินทางไปยังศูนยืการเรียนรู้ธรรมชาติสนองแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง บนเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  ตั้งอยู่ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ห่างจากโรงเรียนไปทางทิศเหนือประมาณ ๗ กิโลเมตรอยู่ไม่ไกลจากถนนสายเอเซีย และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช เท่าไดนัก  ประมาณ ๑๐๐ เมตร   เมื่อเดินทางไปถึงคณะฯ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ ๔ โดยมีอาจารย์พชรพร ศุภเลิศ และอาจารย์นุชรี ไชยเนตร เป็นผู้ดูแลประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนกับสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้  จากการที่ได้สังเกตพูดคุยและสอบถามนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้พบว่าทุกคนมีสีหน้าที่ทีที่มีความสุข และเพลิดเพลินกับการสัมผัสจริงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัว  ดูได้จากการจดบันทึกข้อมูลลงในใบงานของเด็กนักเรียนก็จะพบว่าเด็กแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น  เด็กชายภีมภณ  กลิ่นประชุม ป.๔/๑๐ และ เด็กชายธนา  มีสุภี  ป.๔/๑๐ ได้ช่วยกันศึกษาสิ่งมีชีวิตภายในศูนย์พบว่ามี พืชและสัตว์ต่างๆอยู่มากมายจึงเกิดความสงสัยต้องการศึกษาว่ามดดมกลิ่นได้อย่างไรและทำไมมดแดงจึงชอบอาศัยอยู่ตามต้นมะม่วง  ซึ่งคำตอบสุดท้ายจะต้องได้จากการสอบถามผู้รู้หรือศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากห้องสมุด นักเรียนคนดังกล่าวให้คำตอบแก่คณะผู้ศึกษาดูงาน เมื่อได้เวลา  ๑๑.๓๐ น. ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันที่เรือนไทยกลางน้ำ คณะฯได้ร่วมกันรับประทานอาหารแบบไทยๆ โดยมีอาจารย์สุชญา ปิ่นมณี อาจารย์อุเทน ช่างสุวรรณ อาจารย์วิชิต       ศุภเลิศ และอาจารย์นันทรัตน์ นรินยา ช่วยกันเสิร์ฟอาหาร ผัดไทย ต้มยำกุ้ง  ห่อหมกมะพร้าวอ่อน     ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมพริกไทย นับเป็นเมนูเด็ดเป็นที่ถูกใจของพวกเราทุกคน ที่น่าประทับใจไปกว่านั้นระหว่างรับประทานอาหารยังมีการบรรเลงดนตรีไทยของนักเรียนชมรมดนตรีไทย ควบคุมวงโดยอาจารย์สมนึก บุญคง ทำให้บรรยากาศการรับประทานอาหารดำเนินไปอย่างน่าประทับใจ เวลา ๑๒.๓๐ น. ได้เวลาที่จะเดินทางต่อไปยังศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา คณะฯได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และไม่ลืมที่จะฝากรอบลิขิตจารึกเตือนความจำ   จึงขอนำเสนอเป็นตัวอย่างบางท่านดังนี้

I would like to express my gratefulness and appreciation to the school for the warm welcome and hospitality extended to us  during the visit Wish you every success in the school’s future understanding.  

Mr. Mohd Yaakub  

Education Officer International Affairs Unit   Permanent Secretary’s Office Bandar Seri Begawan BB 3510   
E-mail: [email protected]
   

I would like to take this grate opportunity to say thank you very much for sharing your time to take us around in your school. Now I found out that the whole staff were so friendly and helpful especially the kids. Thanks for every thing that your school have done for me.                                                         

Ms.Akerei Alataua                                

Executive Assistance to secretary General    Samoa National Commission for UNESCO    Ministry of Education, Sport &Culture
E-mail: [email protected]    

First of all, I would like to express my sincere thanks to you and your team for warm welcome.  I am very appreciate for seeing your school. I can learn and get  more information that I can apply. Thank you very much.                                                         

Ms.Phissamay Philany                                                   

Programme Officer   Commission National Lao for UNESCO   Ministry of Education B.P.67 Vientiane   
E-mail: [email protected]
 

One wonderful morning in the school and a fantastic memory. I have the honor to witness the huge progress and achievement of primary education in Thailand . I would like to extend my appreciation and thanks to you efforts. It is a really efficiency and effectiveness system.  

Mr.Hou Jian                                                     

Programme Officer   Commission National Of the People’s Republic  of China forUNESCO     Ministry of Education 37 Damucang Hutong, Xidan                    
E-mail: [email protected]    

First of all, I would like to say “thank you for your hospitality” I tell that your school has a very great, more education system and circumstance that I expected before.  I hope to know your school system more.                    

Mr.Ju Jun-Ho                                                   

Assistance Officer   Korean National Commission for UNESCO            
Ministry of Education
  50-14 Myong-dong, Z-ga, Jung-gu Seoul 100-810         
E-mail : [email protected]               

เท่าที่หยิบยกมาพอสังเขปคงพอจะมองเห็นความสัมพันธ์อันดีที่บรรดานักการศึกษาจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ให้โอกาสแก่ชาวจิระศาสตร์วิทยาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาเพื่อนำประสบการณ์ความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศ  อย่างน้อยที่สุดทำให้มองเห็นลู่ทางในการแลกเปลี่ยนนักเรียน ครูหรือบุคลากรของเราที่จะมีขึ้นในอนาคต  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#การแลกเปลี่ยนเรียนรู้#การจัดการเรียนรู้#หอจดหมายเหตุ#การปฏิรูปการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 74110, เขียน: 24 Jan 2007 @ 10:28 (), แก้ไข: 24 May 2012 @ 21:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • มาทักทายอาจารย์ครับผม
  • ดีใจที่มีเรื่องดีมาเล่าให้ฟัง
  • ผมถามคำถามไว้ที่นี่ครับ
  •  ถาม ดร. ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
  • ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 
  • มีคนไม่ตอบคำถามผมครับ
  • แต่ตอบเฉพาะเลือดสีชมพู
  • ยิ้ม ยิ้ม