สรุปการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มข. (KM)

การองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ
   
 • สรุปผลการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ของบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่และคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น(Knowledge Management : KM)
 • ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม - 19 มกราคม 2549
 • วัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ของบุคลากรที่สังกัดกองการเจ้าหน้าที่และคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสู่ขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังเพื่อนร่วมงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและ นำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง
 • องค์ความรู้ในการบริหารงานบุคคล
  • ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
  • - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • - ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการปฎิบัติ หนังสือเวียน
  • ความรุ้ที่ฝังลึกในคน/ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge)
  • - ทักษะ
  • - ประสบการณ์
  • - ความสามารถส่วนตัว
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การค้นหาและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ดีและมีอยู่แล้ว (Best Practice)
  • การศึกษาจากเอกสารเพิ่มเติม
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความสำเร็จของผู้อื่น
  • การได้รับความรู้จากการสอนงานจากพี่สู่น้อง
  • รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจับกลุ่มล้อมวง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงข้อดีหรือเทคนิคใหม่ๆ
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหายุทธ์วิธีในการทำงานที่ดีที่สุด
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
  • การจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดเก็บในรูปแบบเอกสารคู่มือการปฎิบัติงานที่ใช้ได้ร่วมกันระหว่างคณะ/หน่วยงาน และเป็นแนวทางเดียวกัน
  • จัดเก็บโดยใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • มีการสรุปประเด็น สาระสำคัญ การอ้างอิง
  • การนำความรู้มาไปใช้การนำสิ่งที่รู้มาสู่การปฎิบัติ Knowing สู่ Doing
  • การขยายผลให้ระดับขีดความสามารถสูงขึ้น

  การพัฒนาความรู้ /ก่อให้เกิดความรู้ใหม่

  • มีความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
  • สามารถต่อยอดความรู้
  • ทุกคนสามารถสร้างความรู้ได้

  ทีมงานพัฒนาการจัดการความรู้

  • คุณเอื้อ (CKO) เป็นผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้ขององค์กร
  • คุณอำนวย เชื่อมโยงคน สร้างความสัมพันธ์ต่อกัน
  • คุณกิจ ผู้ที่รับผิดชอบตามหน้าที่ของตน
  • คุณลิขิต ผู้ทำหน้าที่จดบันทึก
  • คุณวิศาสตร์ ออกแบบระบบไอที
  • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   • ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
   • ได้คู่มือการปฎิบัติงานที่ใช้ได้ร่วมกันระหว่างคณะ/หน่วยงาน และเป็นแนวทางเดียวกัน

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เรื่องการรับสมัคร การสรรหา และการเลือกสรร ที่กองการเจ้าหน้าที่กับคณะ/หน่วยงานได้ ดำเนินการร่วมกัน ซึ่งมีบุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสังกัดกอง/คณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมประมาณ 65 คน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ที่ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ มข.

เวลา 13.30 - 16.30 น. ได้บทสุปการจัดความรู้ (Knowledge Management : KM) ดังนี้

การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

 1. คณะ/หน่วยงานได้รับแจ้งการจัดสรรกรอบอัตราจากกองการเจ้าหน้าที่

 • คณะ/หน่วยงานดำเนินการประกาศรับสมัคร
  1. กำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  2. กำหนดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร (มีระยะเวลาในการรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ)
  3. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก
  4. จัดทำประกาศรับสมัครและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก (จำนวน 3 – 5 คน)
  5. จัดส่งสำเนาประกาศรับสมัครและสำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการให้คณะกรรมการคัดเลือก
  6. ส่งประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

   • งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • กองการเจ้าหน้าที่
   • งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พร้อมรับสมัคร)
   • แหล่งข่าวอื่นๆ

    1. ดำเนินการรับสมัคร
    2. เมื่อสิ้นระยะเวลาการรับสมัคร การเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
    3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
    4. ดำเนินการคัดเลือก
    5. รายงานผลการคัดเลือกต่ออธิการบดีโดยผ่านคณบดี/กองการเจ้าหน้าที่
    6. (กรณีสายผู้สอนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ)

    7. จัดชุดเอกสารส่งกองการเจ้าหน้าที่ โดยแนบประกาศรับสมัครและคำสั่งแต่งตั้ง

  กรรมการคัดเลือก และใบสมัครผู้ได้รับการคัดเลือก

   1. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศผลการคัดเลือก/ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกให้คณะ/หน่วยงานทราบ
   2. แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
   3. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ กองการเจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งคณะ/หน่วยงานเพื่อเรียก
   4. ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับสำรอง

   5. ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
   6. กองการเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือก/ส่งตัวไปยังคณะ/หน่วยงาน
   7. คณะ/หน่วยงานแจ้งวันเริ่มปฏิบัติงาน/เลขที่อัตรา/สังกัด/สัญญาจ้าง/ข้อกำหนดการจ้าง
   8. (อย่างละ 2 ชุด)

   9. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
   10. กองการเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง/สัญญาจ้าง/ข้อกำหนดการจ้าง (อย่างละ 1 ชุด)
   11. คณะ/หน่วยงานแจ้งคำ

     

     

    การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราว

   12. คณะ/หน่วยงานได้รับแจ้งการจัดสรรกรอบอัตราและอัตราตั้งใหม่จากกองแผนงาน
   13. คณะ/หน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอประกาศรับสมัคร
    1. คณะ/หน่วยงานจัดทำบันทึกกำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
    2. กำหนดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร (มีระยะเวลาในการรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ)
    3. กำหนดเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
    4. คณะ/หน่วยงานเสนอรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือก (จำนวน 3 – 5 คน)
    5. กองการเจ้าหน้าที่จัดทำประกาศรับสมัครและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
    6. จัดส่งสำเนาประกาศรับสมัครและสำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการให้คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    7. ดำเนินการรับสมัคร
    8. ส่งประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

     • งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     • คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     • แหล่งข่าวอื่นๆ

       1. เมื่อสิ้นระยะเวลาการรับสมัคร กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
       2. กองการเจ้าหน้าที่ส่งใบสมัครให้กับคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       3. กองการเจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์)
       4. คณะ/หน่วยงานดำเนินการคัดเลือก
       5. รายงานผลการคัดเลือกต่ออธิการบดีโดยผ่านคณบดี/กองการเจ้าหน้าที่

    (พร้อมส่งใบสมัครผู้ได้รับการคัดเลือก)

      1. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศผลการคัดเลือก/ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกให้คณะ/หน่วยงานทราบ
      2. แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
      3. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ กองการเจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งคณะ/หน่วยงานเพื่อเรียก
      4. ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับสำรอง

      5. ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
      6. กองการเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือก/ส่งตัวไปยังคณะ/หน่วยงาน
      7. คณะ/หน่วยงานแจ้งวันเริ่มปฏิบัติงาน/เลขที่อัตรา/สังกัด
      8. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
      9. กองการเจ้าหน้าที่ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
      10. หมายเหตุ

      11. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตามข้อ 8 คณะ/หน่วยงานต้องส่งข้อกำหนดการจ้างและสัญญาจ้าง อย่างละ 2 ชุด ให้กองการเจ้าหน้าที่
      12. กองการเจ้าหน้าที่ส่งข้อกำหนดการจ้างและสัญญาจ้างให้คณะ/หน่วยงาน อย่างละ 1 ชุด

   

   

   

   

  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เรื่องเครื่องแบบพิธีการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราแท่งเงินเดือน ที่กองการเจ้าหน้าที่กับคณะ/หน่วยงานได้ ดำเนินการร่วมกัน ซึ่งมีบุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสังกัดกอง/คณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมประมาณ 65 คน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ที่ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ มข.

  เวลา 13.30 - 16.30 น. ได้บทสุปการจัดความรู้ (Knowledge Management : KM) ดังนี้

  กลุ่มที่ 1

  เครื่องแบบพิธีการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. เห็นชอบในการแต่งชุดปกติขาวเหมือนข้าราชการ
  2. สัญลักษณ์บนหมวกสีทองตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. เครื่องหมายแสดงสังกัดบนปกคอเสื้อเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  4. ตราสัญลักษณ์บนอินธนู เห็นควรให้ สกอ. เป็นผู้กำหนด เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย
  5. กระดุมเสื้อนูนสีทองตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  6. รองเท้าหุ้มส้น หนังสีดำ ถุงเท้าชายสีดำ ถุงเท้าหญิงยาวสีเนื้อ

   อัตราแท่งเงินเดือน

   1. เห็นด้วยกับการประเมินเพื่อเปลี่ยนแท่งเงินเดือนให้สูงขึ้น
   2. เงินค่าตอบแทนในส่วนที่จะปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยยังต่ำเกินไป
   3. เห็นควรปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นเป็น 50% จากฐานอัตราเงินเดือนเดิม (เงินเดือนรวมสวัสดิการ)
   4. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ
   5. การเลื่อนขั้นเงินเดือนในระดับซีควบ ให้สามารถเลื่อนระดับได้เลยโดยไม่มีการประเมิน (ยกเว้นการประเมินเพื่อเปลี่ยนแท่งเงินเดือนในรอบแรกของการบรรจุ)
  7. กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เรื่องการขอตำแหน่งชำนาญการ 7-8 และเชี่ยวชาญ 9 การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. ที่กองการเจ้าหน้าที่กับคณะ/หน่วยงานได้ ดำเนินการร่วมกัน ซึ่งมีบุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสังกัดกอง/คณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมประมาณ 65 คน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ที่ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ มข.

   เวลา 13.30 - 16.30 น. ได้บทสุปการจัดความรู้ (Knowledge Management : KM) ดังนี้

   ผลการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ มข. เกี่ยวกับขั้นตอนการปฎิบัติของ คณะ/หน่วยงาน เรื่องการขอตำแหน่งชำนาญการ 7-8 และเชี่ยวชาญ 9 ได้ สรุปได้ ดังนี้

   การขอตำแหน่งชำนาญการ

  8. คณะ/หน่วย งานตรวจสอบว่ามีกรอบตำแหน่งชำนาญการหรือไม่ถ้าไม่มีติดต่อที่งานนโยบายและแผนของคณะ
  9. คณะ/หน่วย ตรวจสอบคุณสมบัติขอผู้ขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ประกอบด้วยแบบประวัติส่วนตัวและผลงาน
  10. หน่วยการเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วย นำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะ หากมีข้อแก้ไขให้แจ้งเจ้าตัวเพื่อแก้ไขแล้วนำเรื่องนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ
  11. ภาระงานย้อนหลังต้องเป็นภาระงานของผู้ขอ ไม่ใช่ภาระงานของหน่วยงาน
  12. การประเมินผลงาน ประเมินปริมาณงาน คุณภาพของผลงาน
  13. การหารายชื่อ Reader ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทาง Internet
  14. ผลงาน หากเป็นชื่อแรกในการวิจัย 50% ถ้าเป็นชื่อรองต้องรวมแล้วได้ 100%
  15. ควรมีเทคนิคในการแนะนำผู้ขอตำแหน่งชำนาญการ การเขียนผลงาน รูปภาพและเอกสารประกอบ ควรจะบอกที่มาเพื่อเป็นการอ้างอิง

  เรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. สรุปได้ ดังนี้

  ข้อมูล …………………..

   

  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เรื่อง การอนุมัติลา ศึกษาต่อ ดูงาน ไปฝึกอบรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลแต่ละประเภทต่างๆ ที่กองการเจ้าหน้าที่กับคณะ/หน่วยงานได้ ดำเนินการร่วมกัน ซึ่งมีบุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสังกัดกอง/คณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมประมาณ 65 คน เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2550 ที่หัองประชุมกองการเจ้าหน้าที่ มข.

  เวลา 13.30 - 16.30 น. ได้บทสุปการจัดความรู้ (Knowledge Management : KM) ดังนี้

  11 มกราคม 2550

  1. การอนุมัติลา ศึกษาต่อ ดูงาน ไปฝึกอบรม

  ข้อมูล …………………..

  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ข้อมูล …………………..

  3. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลแต่ละประเภทต่างๆ

  ข้อมูล …………………..

  12 มกราคม 2550

  การลา ทุกประเภท โดยงานทะเบียนประวัติ

  ระบบฐานข้อมูล

  ข้อมูล …………………..

   

   

   

   

   

  กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ระบบการสืบค้นเอกสาร ที่กองการเจ้าหน้าที่กับคณะ/หน่วยงานได้ ดำเนินการร่วมกัน ซึ่งมีบุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสังกัดกอง/คณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมประมาณ

  65 คน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ที่หัองประชุมกองการเจ้าหน้าที่ มข.

  เวลา 13.30 - 16.30 น. ได้บทสุปการจัดความรู้ (Knowledge Management : KM) ดังนี้

  ระบบการสืบค้นเอกสาร โดยคุณประดิษฐ์ ศรีตระกูล

  ข้อมูล ……………………….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ดูงานนอกสถานที่ การจัดการความรู้ระบบ

  การบริหารงานบุคคล

   

  ณ ม.เชียงใหม่ และ ม. แม่ฟ้าหลวง

  ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2550

   

   

  … KM เริ่มต้นที่ใจ

  … เป็นเรื่องของสายใย

  … เป็นเรื่องของเครือข่าย

  …เป็นเรื่องของความเชื่อมโยง

  … ที่มาจากความผูกพัน อันมั่นคง

        

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่

  คำสำคัญ (Tags)#มนูญ#บรรณวงศิลป์

  หมายเลขบันทึก: 74125, เขียน: 24 Jan 2007 @ 11:40 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 13:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (2)

  • สวัสดีครับคุณมนูญ
  • แวะมาอ่านบันทึก แต่ไม่ทราบจะแลกเปลี่ยนอะไร เพราะไม่ค่อยเข้าใจในเนื้องานครับ
  เขียนเมื่อ 

  ท่าน ผอ.กจ และ ท่าน มนูญ

   เรียนเชิญไป Share and Show ในการเสวนา UKM9 ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมโฆษะ ด้วยครับ