รตนญาณ

รตนญาณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าใหม่
ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร
Usernameniramit
สมาชิกเลขที่17286
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ  นิมิตร  เพ็งสมยา

เกิด  20 กุมภาพันธ์ 2517

การศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัญฑิต (ค.บ.) วิชาเอกภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการอบรมผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา มหมาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาชีพ  ข้าราชการครู ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ที่ทำงาน  โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์

- อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสยามบริหาธุรกิจ (SBAC)

- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- ข้าราชการครูโรงเรียนสุเหร่าใหม่ สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร

- ข้าราชการครูโรงเรียนสุเหร่าลำแขก  สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร

- ข้าราชการครูโรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์  สำนักงานเขต  กรุงเทพมหานคร

- อาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

- ครูอาสาสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้

- ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม

- ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

- วิทยากรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

- รางวัลชนะเลิศบทร้อยกรองท้องถิ่น ระดับกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองจอก

- รางวัลชมเชยกลอนบรรยายภาพระดับกรุงเทพมหานคร

- รางวัลครูส่งเสริมการอ่านดีเด่น ประจำเขตหนองจอก  ปีการศึกษา 2545

- รางวัลครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2547

- ตัวแทนครูภาษาไทยดีเด่น กลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้ที่ 46 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2548

- รางวัลชมเชย กวีวัจนะ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ประเภทประชาชน

- รางวัลชมเชยบทร้อยกรองออนไลน์ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย หัวข้อ "เมืองหุ่น"