Gotoknow trend 2549: กราฟแสดงแนวโน้มการเขียนบันทึกตลอดปี 2549 ของ Handy, เมตตา, umi, Vij, Thawat, Kawao, Mr.tanu polbhun, อุทัย อันพิมพ์, สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน และ archanwell

สรุปรายงานครั้งที่ 2

การรวบรวมจำนวนบันทึกในแต่ละเดือนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพลังความตั้งใจในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่าน gotoknow ตั้งแต่ช่วงเริ่มเขียนบันทึกเรื่องแรก จนถึงสิ้นสุดปี พ.ศ. 2549

คราวนี้ เพิ่มการคำนวณค่าเฉลี่ยระหว่าง จำนวนบันทึกต่อจำนวนวันที่เขียนบันทึกในแต่ละเดือน เพื่อแสดงให้เห็นว่า เดือนไหน ตั้งใจเขียนบันทึกอย่างมาก แม้เวลามีจำกัด แต่ค่าเฉลี่ยนี้จะใช้ชี้วัดความตั้งใจได้

<h3>แม้มีเวลาน้อย แต่ในช่วงเวลานั้น ก็เขียนบันทึกอย่างเต็มที่ ใน 1 วันที่เขียนนั้น จำนวนบันทึกที่เขียน ณ เวลานั้นอาจมีค่าเฉลี่ยมากกว่าช่วงเวลาอื่น…… สะท้อนถึงความตั้งใจที่สูงกว่าช่วงเวลาอื่นๆ </h3>

และ 10 ท่านต่อไปนี้ รวมถึงท่านที่จะนำข้อมูลกราฟมานำเสนอในคราวต่อไปนั้น ความจริง บางท่านไม่มีโอกาสได้พบเห็นข้อมูลในบันทึกนี้เลยครับ

เริ่มต้นกันที่


ลานปัญญา โดย Handy

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 115
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 85
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.35
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 7.67
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 5.67

กราฟการเขียนบันทึกจะขึ้นลงสลับกันไป น่าสนใจว่า เดือน มกราคมนี้ กราฟจะพุ่งลงหรือไม่ ??


มุมละไม-Diary โดย เมตตา
รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 45
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 42
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.07
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 6.43
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 6.00

กราฟของพี่เมตตานั้น พุ่งขึ้นเรื่อยๆตลอด ขยันเขียนมากขึ้น…น่าสนใจว่า จะพุ่งสูงตลอดไปหรือไม่


วัฒนธรรมท้องถิ่น โดย UMI

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 204
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 144
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.42
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 34
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 24

ในระยะเวลาเพียง ครึ่งปีกับความตั้งใจในการเขียนบันทึกอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยเขียนเดือนละ 24 วัน กับจำนวนบันทึกเกิน 200 บันทึกที่คนเขียนบล็อกหลายท่าน อยากจะเขียนบันทึกให้ได้เช่นนี้บ้าง


psychology
โดย Vij

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 82
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 68
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.21
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 10.25
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 8.5

ตามแนวโน้มแล้ว กราฟน่าจะพุ่งสูงขึ้น แต่จะเป็นจริงหรือไม่ ต้องติดตามดูกันต่อไป


Learn Together โดย Thawat

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 163
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 126
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.29
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 8.58
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 6.63

นี่คือคนเขียนบล็อกอีกท่านหนึ่งที่เขียนบันทึกใน gotoknow มานานกว่า 1 ปี 7 เดือน และยังคงรักษาความต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันlearning&research โดย Kawao

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 36
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 32
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.13
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 3.6
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 3.2

กำลังใจดีๆ น่าจะทำให้หลายคนได้อ่านบันทึกดีๆจากบล็อกแห่งนี้เพิ่มขึ้นรู้จักน่านและชาวน่าน โดย Mr. tanu polbhun

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 150
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 106
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.42
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 16.67
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 11.78


เรื่องราวข่าวคราวจากน่าน มีหลายสิ่งที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างต่อเนื่อง


เกษตรประณีตกับการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน โดย นายอุทัย อันพิมพ์

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 133
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 124
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.07
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 19
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 17.71บันทึกของพี่อุทัย มีความน่าสนใจทุกเรื่อง เป็นหนึ่งในต้นแบบของหลายคนที่กาฬสินธุ์


เรื่องเล่าอิสรชน โดย สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 62
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 49
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.27
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 7.75
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 6.13บันทึกขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ และยังคงมีบันทึกเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง มีความโดดเด่นในแนวทางของตัวเอง อยากเห็นคนทำงานเพื่อสังคม ได้เผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเช่นนี้บ้าง


การจัดการปัญหาความไร้รัฐความไร้สัญชาติของมนุษย์ในสังคมไทยโดยกฎหมาย โดย archanwell

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 27
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 21
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.29
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 3.38
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 2.63นี่คืออีก 1 บล็อก ที่มีคุณค่ามากๆ จนต้องนำมาจัดทำกราฟแสดงแนวโน้มการเขียนบันทึกตลอดปี 2549 เพื่อขอบคุณในเนื้อหาที่แบ่งปัน และเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ranking#trend

หมายเลขบันทึก: 73543, เขียน: 19 Jan 2007 @ 23:12 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณบอน ที่เอาใจใส่ชาว blog สม่ำเสมอ...ลำพังพี่ทำแบบนี้""ไม่เป็นค่ะ....ทำให้เห็นถึงความต่างของความสามารถ...ความคิดที่ทำให้สังคมมีสีสรรและงดงาม..
รบกวนช่วยทำ blog งานพัฒนาบุคลากรหน่อยนะคะ...พี่อยากรู้สถิติ blog นั้นมากกว่า... blog มุมละไมนี้เขียนเล่นๆ ค่ะ ว่างๆ ก็ได้นะคะไม่ต้องรีบ...ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ พี่เมตตา
-  ตาไว จมูกไวจังครับ พึ่งเอาข้อมูลลงก็่เห็นเสียแล้ว
- ส่วนที่ขอมาคงต้องอดใจรอพักใหญ่ๆ เพราะกำหนดการรายงานครั้งต่อๆไป จะเป็นระดับบิ๊กๆ ที่ขยันเขียนมากขึ้นๆๆๆๆๆ จนถึง ระดับ 100 บันทึกต่อเดือน
- แต่แบบนี้ นานๆคงจะมีสักทีครับ

สวัสดีครับ พี่หนิง
 - นัดมาโลด เรื่องที่ติดค้างนั่นน่ะ 5555
- ชื่นชมของท่านอื่นๆแล้ว ขยับแป้นพิมพ์เติมบันทึกหน่อยเด้อครับ เดี๋ยวชาร์ทข้อมูลของชาว มมส. จะคลอดตามมาเด้อ เดี๋ยวขายหน้านอื่นเค้านา.. จะได้เลี้ยงส้มตำหลายครกไม่รู้ด้วย

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาเสพข้อมูลครับ

แวะมาทักทายและขอบคุณในความกรุณา ในการดทำสถิตินี้ไว้ใหนะคะ

และมาชวนเที่ยวงานเกษตรอีสานนะคะ

19-28 มกราคม 2550 ม ขอนแก่น นะคะ

เขียนเมื่อ 
ตั้งใจจะไปงานเกษตรอยู่แล้วล่ะครับ
ว่าแต่มาเชิญชวนเช่นนี้ จะมีเลี้ยงมื้อพิเศษหรือครับ
แล้สนายบอนจะเจอคุณกาเหว่าบริเวณไหนของงานครับเนี่ย

นักสถิติยอดเยี่ยม...นายบอนคนเก่ง

แต่...ทำกราฟของตัวเองมาให้ดูบ้างจะได้ไหมเอ่ย ? อยากดู...อยากดู

เขียนเมื่อ 
พลาดงาน KKU Innovation และตลาดนัดหลักสูตรแล้วคงไม่พลาด งานเกษตร นะค่ะ.....ถ้ามาทานส้มตำแถวขอนแก่นกับคุณหนิงเมื่อไหร่.....ชวนด้วยนะค่ะ
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับ พี่เล็ก
  กราฟของนายบอนจะออกมาพร้อมกับกราฟของพี่เล็กนั่นแหละครับ..ในวันที่ 26 ม.ค.นี้แหละครับ โปรดอดใจรอ

สวัสดีครับ อ. paew
  งานเกษตรไม่พลาดแน่นอนครับ วางโปรแกรมไว้ว่า 25 หรือ 26 ม.ค.นี้ จะไปหาส้มตำแถวงานเกษตรรับประทานครับ