แผนพัฒนา สามปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบล (2550-2552) เป็นแผนงานที่จะพํฒนา