วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่านหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากที่มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ส่วนกลาง ซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ  ซึ่งไม่ได้ซักถามในรายละเอียดมากนัก เนื่องจากเวลามีไม่มากนัก แต่ภายหลังได้กลับมาทบทวนเรื่องนี้ เพราะเป็นภารกิจหนึ่งของงาน ICT ที่ต้องรับผิดชอบ และพัฒนา และในปีนี้ก็มีโครงการที่จะร่วมพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งประเด็นที่เก็บมาคิดคือ

 1. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร ใช้ทำอะไรบ้าง และมีวิธีการใช้อย่างไร
 2. จะพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ไปเพื่อใคร และพัฒนาไปทำไม
 3. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับห้องสมุดประชาชน ที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้ หรือไม่ อย่างไร
 4. เราจำเป็นจะต้องมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ ถ้าจำเป็นจะต้องมีเท่าไร ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งจะต้องเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหรือไม่ หรือมีเพียงที่จังหวัดเท่านั้น
 5. จะเริ่มต้นพัฒนาอย่างไร

      สิ่งที่เก็บมาคิดนี้ ความจริงแล้ว เป็นเรื่องที่เคยคิดไว้แบบเพ้อฝันมาก่อนหน้านี้แล้ว เกี่ยวกับเรื่องการนำเอา ICT มาช่วยพัฒนางานการศึกษานอกโรงเรียน โดยคิดถึงเรื่อง School Online โดยคิดว่า สถานศึกษาของ กศน. น่าจะมีการเปิดโรงเรียนทาง Internet ขึ้นมา โดยมี website ของสถานศึกษา เพื่อให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนผ่านทางเครือข่าย Internet เมื่อคิดถึงการจัดตั้งโรงเรียน ก็มีคำถามต่อมาว่า โรงเรียนทาง Internet หรือ School Online น่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง จุดเริ่มต้นที่คิดคือ เมื่อตั้งโรงเรียนหรือ School Website แล้ว สิ่งที่ควรมีคือ

 1. กระบวนการเรียนการสอน คือโรงเรียนนั้นจะต้องเปิดระบบ e-Learning ขึ้นมา เพื่อเปิดบริการการศึกษา ซึ่งในส่วนนี้ จะต้องมีเรื่องของระบบทะเบียน ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดผลประเมินผล
 2. มีห้องสมุด เพื่อศึกษาค้นคว้า คือ ระบบ e-Library
 3. มีการแนะแนว เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา ซึ่งปัจจุบันนี้คือ NFE Advice Center
 4. ชมรมนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รวมกลุ่มร่วมกิจกรรมต่างๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างการศึกษาหาความรู้
 5. และอื่นๆ

     ในส่วนของการใช้การสนับสนุน จะต้องมีระบบที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. ระบบคลังสื่อ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าจากห้อง สมุด หรือระบบ e-Content
 2. ระบบการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ  เช่น การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อ ระบบนี้คือ e-Training
 3. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
       สิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็นความคิดที่ฝันว่า ถ้าต้องการตั้งโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา น่าจะมีอะไรบ้างเท่านั้นเอง