วันนี้นับเป็นอีกวันหนึ่งที่นักศึกษาสาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกันที่มหาชีวาลัยอีสาน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับท่านครูบา สุทธินันท์  ปรัชญพฤทธ์   ในการทำ BAR ( Before Action Review )   วิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคน สามารถมองเห็นประเด็นที่จะทำการศึกษา อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ ของนักศึกษาแต่ละคน ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมร้อยกันเป็นชุดโครงการสำหรับการช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน

 

จากประเด็นดังกล่าวจึงทำให้พวกเราเหล่านักศึกษาต้องทำการทบทวนอย่างหนัก (แต่ไม่เครียด) ถึงเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์ที่เป็นชุดโครงการอันจะส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง และดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข จึงนับเป็นโจทย์ที่ใหญ่สำหรับพวกเรา จึงได้แบ่งหน้าที่กันเพื่อจะได้ไปประสานงานในแต่ละฝ่ายกับชุมชน หน่วยงานราชการ อันจะได้มาซึ่งกรอบวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และไม่ทำให้พวกเราหลงทาง

 

จากแนวทางดังกล่าว ผมคิดว่าน่าจะเป็นการทำวิจัยที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง เพราะเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมทุกประเด็นในชุมชน (บูรณาการ) เป็นลักษณะของการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research )ชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  ผลที่เกิดขึ้นชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และเชื่อมโยงได้ทุกมิติ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ชุมชนมีชุดความรู้เป็นของตนเอง อันจะส่งผลถึงความยั่งยืนของชุมชน  เนื่องจากการทำวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ที่ผ่านมาการทำวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยแบบแยกส่วนซึ่งไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกประเด็น ไม่เชื่อมโยงในหลายมิติ จึงอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งของการพัฒนาที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

19 ม.ค. 50