นาง ลักษมี สารบรรณ


หัวหน้างาน
พยาบาล
Username
sluksame
สมาชิกเลขที่
8070
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

 

ประวัติการทำงานจากอดีตถึงปัจจุบัน

พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ตั้งแต่  ปี 2526

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยผู้ป่วยนอก    ตั้งแต่ ปี 2545

ความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์

·       ร.ป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต)  จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปี 2550

·     วุฒิการศึกษา วทบ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) เกียรตินิยมอันดับสอง  จากคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปี 2526

·       ผ่านการอบรมเฉพาะทางบริหารการพยาบาล ปี 2544

·       ผ่านการอบรม TQA  Writing  2  หลักสูตร จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

·       ผ่านการอบรม workshop:Lean Thinking in Healthcare  23-26  กันยายน 2551  ที่โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ 

 

ความรู้ความสามารถด้านการเป็นวิทยากร

·       ผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต   เพาเวอร์ส  ปี2546

·       เป็นวิทยากรการพัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจ(  Excellence  Service  Behaviour  -  ESB  ) ของฝ่ายบริการพยาบาล ตั้งแต่ปี 2546

·       เป็นวิทยากรการสร้างทีมงาน / การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

·       เป็นวิทยากรสอนคอมพิวเตอร์โปรแกรม PowerPoint  , Excel , Word

 ประสบการณ์ด้านการบริการพยาบาล

1.       ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 เป็นเวลา 8 ปี 3 เดือน

2.       ปฏิบัติงานที่คลินิกหู คอ จมูก หน่วยผู้ป่วยนอก เป็นเวลา 10 ปี 6 เดือน

ประสบการณ์ด้านการบริหารการพยาบาล

1.    เป็นรองหัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ปี 2530 – 2531

2.    เป็นรองหัวหน้าหน่วยผู้ป่วยนอก ตั้งแต่ปี 2542 – 2545

3.    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยผู้ป่วยนอก  กรกฎาคม 2543 – สิงหาคม 2543

4.    เป็นหัวหน้าคลินิกหู คอ จมูก ตั้งแต่ปี 2534 – 2545

5.    เป็นผู้ตรวจการบริการพยาบาลนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ปี 2530

6.    เป็นผู้ตรวจการบริหารการพยาบาลนอกเวลาราชการตั้งแต่ปี 2544

7.    เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาลด้านบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศปี 2545-2550

8.    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยผู้ป่วยนอก ตั้งแต่เมย.2545-ปัจจุบัน

 ประสบการณ์ด้านอื่นๆ

1.       เป็นประธานกลุ่มตัวแทนพยาบาล ปี 2542

2.       เป็นเลขานุการกลุ่ม PCT โสต สอ นาสิกวิทยา ปี 2543

3.       เป็นกรรมการวิชาการของฝ่ายบริการพยาบาลตั้งแต่2528-2541

4.       เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ปี 2542 – 2544

5.       เป็นกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรพยาบาลฉบับสมบูรณ์

6.       เป็นเลขานุการคณะกรรมการ OPD 2545-ปัจจุบัน

7.       เป็นกรรมการประชุมวิชาการประจำปีของฝ่ายบริการพยาบาลทุกปีรวม  11  ครั้ง

8.     จัดทำ / ร่วมจัดทำวิดิทัศน์ในพิธีปิด-เปิดงานประชุมวิชาการรวม 11 ครั้ง  รวมทั้งร่วมจัดทำวิดิทัศน์ชุด บนเส้นทางคุณภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

  ความรู้ความสามารถด้านการทำวิจัย

                1.  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  2545

                2.   การประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  2549

 

 

 

sluksame

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท