<p style="text-align: center" align="left"> </p>   <p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt">*       ก้อนหิน</p> <p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt">*       เธอลองหยิบก้อนหินที่อยู่ข้างตัว</p> <p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt">*       มาลองกำด  ออกแรงบีบกำให้แน่นเข้า ที่ละน้อย ที่ละน้อย เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น</p> <p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt">*       เราจะรู้สึกเจ็บปวด เริ่มจากน้อยๆ จนปวดมากขึ้น มากขึ้น  มากขึ้น</p> <p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt">*       หากเรายังไม่เลิกกำ  เราจะรู้สึกชา ชามากขึ้น  สลับกับการเจ็บปวด จนเราทนไม่ไหว</p> <p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt">*       เราก็จะค่อยๆ ปล่อยก้อนหินก้อนนั้นออกไป  ปลดปล่อยลงข้างตัว</p> <p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt">*       เหลียวมองก้อนหินอีกครั้ง เรายังมองเห็นมันอยู่  แต่ไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปที่จะเก็บมันไว้</p> <p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt">*       เราคงต้องตัดสินใจ ย้ายก้อนหินไปไว้ยังที่ที่มันควรอยู่</p> <p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt">*       ความทุกข์ก็เช่นกัน  ไม่มีประโยชน์ต่อชีวิต ก็ตัดมันทิ้งไป ให้ไกลตัว ไกลหัวใจ</p> <p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt">*       ชีวิตคนเราแสนสั้น  คนฉลาดย่อมสะสมความสุข ละทิ้งความทุกข์</p> <p style="margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt">*       มีความสุขกันทุกคนนะคะ </p>  <p> </p>