จากการศึกษาชุมชน ภาคการเรียนที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ 1 ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในการศึกษาชุมชนครั้งนี้ต้องอาศัยเครื่องมือซึ่งมีทั้งหมด 7 ชิ้นด้วยกัน คือ แผนที่เดินดิน,ผังเครือญาติ,โครงสร้างองค์กรชุมชน,ระบบสุขภาพชุมชน,ปฏิทินชุมชน,ผังประวัติศาสตร์ชุมชน,และประวัติชีวิต เครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชิ้นนี้ มีคุณลักษณะที่สำคัญคือ เป็นเครื่องมือที่ทำให้งานชุมชน"ง่าย ได้ผล และสนุก" ทำให้งานศึกษาชุมชนไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลานานเหมือนที่ผ่านมา และที่สำคัญคือ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความละเอียดอ่อนต่อมิติสังคมและความเป็นมนุษย์ การทำงานในชุมชนดีขึ้น มีความเข้าใจชุมชน วิถีชีวิตของคนในชุมชนมากขึ้นและมีข้อมูลเชิงคุณภาพที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างสรรค์พัฒนางานบริการและการทำงานกับผู้รับบริการ ครอบครัว และชุมชนได้

                        รุ่งกานต์   ปราชญ์ศรีภูมิ  สม.4