ดัชนนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ

SAR งานการเงินและพัสดุ

ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ

ปฏิบัติการที่ดี

มีขั้นตอนและรอบเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ มีการวางระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้ง่าย

เกณฑ์การตัดสิน

 มีระบบการทำงานด้านการเงินและพัสดุ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยว
ข้องรับทราบ

 • มี (1) + มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านอย่างชัดเจน
 • มี (2) + มีการปฎิบัติตามขั้นตอนดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้
 • มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับมากกว่า หรือเท่ากับ 3
 • มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

 • การประเมินตนเอง (SAR)

  ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  คุณขวัญเรือน   แดงเรือ 
  ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : คุณชรินทร์    ร่วมชาติ    เบอร์โทรภายใน : 6228
  ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : -ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4         เป้าหมายปีต่อไป : 5


  ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


  1. งานการเงินและพัสดุมีคู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่อยู่ในระบบฐานข้อมูล Data Online   blog และจัดส่งจดหมายอิเล็คทรอนิค e-mail {10.2.1}
  2. มี JOB Description  บ่งบอกงานอย่างชัดเจน {10.2.2}
  3.มีการรายงานการเงินและพัสดุ และคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์มีการนำระบบฐานข้อมูล Data Online ของการเงินและพัสดุมาใช้ และมีระบบ 3 มิติของหน่วยงานกองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร มีฐานข้อมูลด้านครุภัณฑ์ของกองคลัง  มหาวิทยาลัยนเรศวร และของคณะสหเวชศาสตร์นำมาใช้งาน   {10.2.3}
  4. มีผลการประเมินงานด้านการเงินและพัสดุ แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการจากผู้รับบริการ  {10.2.4 }
   
  5.มีผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในคณะ,แนวปฏิบัติในการควบคุมภายในหน่ยงานย่อยคณะสหเวชศาสตร์,ประมวลข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบหนวยงานต่างๆ งบประมาณ 2549 ,คณะกรรมการติดตามประเมิลผลการควบคุมภายใน10.2.5}

  TOWS Analysis :
  ปัจจัยคุกคาม : การปรับเปลี่ยนระบบการเงินและบัญชี ตลอดจนพัสดุ ให้สอดคล้องตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS)
  โอกาส :  บุคลากรงานการเงินและพัสดุ ได้รับการฝึกอบรมความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและพัสดุ
  จุดอ่อน : ไม่ทราบข้อมูลของบประมาณรายรับที่แท้จริง
  จุดแข็ง : มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดกลไกการตรวจสอบมีการจัดทำรายงานการเงินและพัสดุ ตลอดจนการทำเสนอเข้าระบบ Data Online ของงานการเงินและพัสดุอย่างต่อเนื่องและทำวิจัยสถาบันเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางาน

  โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
  - วิจัยสถาบันเรื่อง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2549

  -วิจัยสถาบันเรื่อง การศึกษาค่าใช้จ่ายของเครื่องถ่ายเอกสาร คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

  - วิจัยสถาบันเรื่องสถิติของผู้ป่วยที่ต้องบำบัดโดยวิธีทางกายภาพ และรายรับจ่ายในศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2547 - 2549

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2

  คำสำคัญ (Tags)#งานการเงินและพัสดุ#sar-on-blog#tows#ดัชนีที่10-2-50

  หมายเลขบันทึก: 73281, เขียน: 18 Jan 2007 @ 15:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (0)