ประกาศผล "รางวัลจตุรพลัง" ประจำเดือนธันวาคม 2549

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ยอดคุณเอื้อ ยอดคุณอำนวย ยอดคุณกิจ และยอดคุณลิขิต
         เว้นระยะห่างเพียงไม่กี่อาทิตย์ก็ได้ฤกษ์ในการประกาศ รางวัลจตุรพลัง ประจำเดือน  "ธันวาคม 2549"   อีกแล้วครับท่าน ครั้งนี้เราทำตามสัญญาในการแจ้งแถลงไขให้ผู้อ่านทุกท่านได้ทราบเกณฑ์ในการตัดสินของเรา   จากการสุมหัว...อุ้ยไม่ใช่คะ...เป็นการระดมสมองกันคะจากทีมงานที่เป็นคณะกรรมการชุดบุกเบิกอันได้แก่ คุณนภินทร   ศิริไทย ประธานกรรมการ, คุณจิราวรรณ เศลารักษ์ กรรมการ, และคุณธวัช หมัดเต๊ะ กรรมการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548  มีรายละเอียดดังนี้
             คุณสมบัติเบื้องต้นของ candidate
            1. แสดงบทบาท คุณเอื้อ, คุณอำนวย, คุณลิขิต, และคุณกิจ (แยกเป็นรายบุคคล ซึ่งมาจากคนละหน่วยงาน หรือหน่วยงานเดียวก็สามารถเป็นไปได้ครับ) ในงานประจำมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (เน้นเล่นบทบาทนั้นๆ ที่หน้างานประจำของตัวนะครับ)
            2.เกิดผลสัมฤทธิ์  หรือแสดงสัญญาณบางอย่างว่าจะเกิดผลดี (ต้องเข้าตากรรมการด้วยนะครับ)  เช่น เกิด dream team ในที่ทำงาน  หรือมีผลงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาหรือบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น
            3. มีวิธีการ  เทคนิคหรือ กลยุทธ์การทำงานที่สร้างสรรค์  ไม่ตกร่องเดิม  มีบรรยากาศของความร่วมมือมากขึ้น
            4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์มายืนยันว่า  งานสำเร็จอย่างไร  ปริมาณเพียงแค่ไหน  คุณภาพงานเป็นอย่างไร  มีความต่อเนื่องหรือไม่ 
             ทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงเกณฑ์การคัดเลือกรอบแรก หลังจากนั้นในแต่ละรางวัล  ทีมงานคณะกรรมการจะมีรายละเอียดการพิจารณาแตกต่างกันออกไปบ้าง
              ส่วนวิธีการสรรหานั้น   ก็จะมีหลายช่องทางเช่น
1. คณะกรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่ สคส. ไปพบเจอเอง
2. อ่านเจอใน blog
3. ท่าน  หรือใครก็ได้เสนอชื่อมาให้พิจารณา
4. ฟ้าลิขิตให้มาพบเจอ เป็นต้น
            ท่านที่ไปพบเห็น คนใด ที่มีคุณลักษณะ คุณเอื้อ   คุณอำนวย  คุณลิขิต หรือ คุณกิจ   กรุณาแจ้งชื่อให้คณะกรรมการทราบโดยด่วนนะ  เพื่อที่เราจะตามไปดม (อุ้ยไม่ใช่คะ) ไปดูต่างหาก    ไม่แน่นะ...เราอาจจะมีรางวัล คุณประสานให้คุณก็ได้
              และในที่สุดเราก็ได้ผลรางวัลจตุรพลัง  ประจำเดือน "ธันวาคม 2549"    ดังนี้
             ยอดคุณเอื้อ แห่งเดือนได้แก่
คุณสุรพงษ์  ศุภจรรยา  (General Manager) 
บริษัท NOK PRECISION COMPONENT ( THAILAND )
189 หมู่ 16  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160
  E-mail: [email protected]
            เนื่องจากคุณสุรพงษ์ได้ทำหน้าที่ในการผลักดันให้มีการบริหารงานแบบเอื้ออำนาจ  มีกลยุทธ์ในการกระตุ้นและให้การสนับสนุนต่างๆ แก่หัวหน้างาน ด้วยการตั้งธงร่วมกันสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   คอยติดตามและรับรู้ความเคลื่อนไหวการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายและเน้นที่ผลของงานเป็นสำคัญ     รวมทั้งได้เชื่อมโยงกระบวนการต่างๆ เข้ากับกิจกรรมอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม   
           ยอดคุณอำนวย แห่งเดือนได้แก่
คุณเมตตา ชุมอินทร์
เจ้าหน้าที่บุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา   90110
          เนื่องจากคุณเมตตาได้ทำหน้าที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน มอ. ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรม      ได้เชื่อมโยงคน / หน่วยงานให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี    รวมทั้งยังเป็นผู้บันทึกที่ดีเยี่ยมด้วยการเผยแพร่วิธีการ เทคนิค หรือ เคล็ดลับในการทำงาน  ผ่านเว็บล็อก gotoknow.org  อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  เป็นประโยชน์อย่างมากในการขับเคลื่อน KM ประเทศไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา  
           ยอดคุณกิจ แห่งเดือนได้แก่
คุณบุญเสริฐ  โจมขัน 
 (นักจัดการความรู้ท้องถิ่น   แม่โจ้ )
67/7 ม.7 ต. ห้วยแก้ว  กิ่งอ. แม่ออน  จ. เชียงใหม่
            เนื่องจากคุณบุญเสริฐ เป็นคณะทำงานกรรมการบริหารปางจำปี  จังหวัดเชียงใหม่   ในบทบาทหน้าที่แล้วถือว่าเป็นคนทำงานคนหนึ่งที่ดูแลในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นคุณกิจที่เด่นชัดในวงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งผลให้ต่อยอดความคิดจนสามารถประดิษฐ์ไม่ไผ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ออกจำหน่ายได้
           ยอดคุณลิขิต แห่งเดือนได้แก่

ธเนศ   ขำเกิด

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต ๑   Blog:http://gotoknow.org/blog/tanes  
           เนื่องจากอาจารย์ธเนศเป็นผู้ที่มีความสามารถหลายด้าน  ทั้งทำหน้าทีเป็นคุณอำนวยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1  และที่เห็นเด่นชัดคือ การเป็นทำหน้าที่เป็นคุณลิขิตได้ดีเยี่ยม มีการเล่าผ่านสื่อหลายชนิดอาทิ  จดหมายข่าว  บล็อก และวารสารในหน่วยงาน   ซึ่งวิธีการบันทึกผ่านสื่อจะเป็นการบันทึกเรื่องเล่าผ่านการทำงาน  ซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ที่สำคัญของแวดวงการศึกษา บางช่วงบางตอนยังเล่าให้เห็นถึงการทำงาน ขั้นตอน เคล็ดลับ เทคนิคต่างๆ  และจับประเด็นที่สำคัญๆ   ทั้งหลายเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้อ่านทั้งสิ้น
ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง  เราจะจัดส่งของรางวัล ให้ในเร็ว ๆ นี้นะคะ
   คณะกรรมการพิจารณารางวัล
1. คุณนภินทร   ศิริไทย
2. คุณศศิธร       อบกลิ่น
3. คุณฉันทลักษณ์   อาจหาญ
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & playความเห็น (23)

เขียนเมื่อ 
 • ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจตุรพลังทุกท่านด้วยครับ

ดีใจกับทุกท่านด้วยนะคะ

และเป็นพิเศษสำหรับคุณเมตตาในฐานะบุคลากรสายสนับสนุน และคนคุ้ยเคย(รึเปล่าหนา)  ยิ้ม ยิ้ม

เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ โดยเฉพาะคุณเมตตาค่ะ ในฐานะบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งเป็นบุคคลที่ดิฉันจะนำมาเป็นตัวอย่างให้น้องที่กองกิจฯศึกษาจาก b2b ค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ
ขอร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง 3 ท่านค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ

ตกไป 1 ท่าน ค่ะ  คนใกล้ตัว  คุณเมตตา นี่เอง

(ล้อเล่นค่ะ  บวกเลขผิด)

เขียนเมื่อ 
 • มาแปลกครับคราวนี้ ประกาศรางวัลจตุรพลังก่อน แล้วค่อยประกาศ "สุดคะนึง"
 • ยินดีกับทุกท่านด้วยครับ ที่ได้รับรางวัลจตุรพลัง
 • และขอแสดงความยินดีกับคุณเมตตา ที่ได้รางวัลเสียที..ได้คุณอำนวยก็ถูกด้องที่สุดเลยครับ
เขียนเมื่อ 

มาช้ากว่าอาจารย์ beeman ค่ะ...

"ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ"...โดยเฉพาะพี่จิ๊บ-เมตตา และท่าน อ.ธเนศ...และแต่ละท่านล้วนคุณภาพคนทำงานจริงๆ ค่ะ....

ชอบรายละะเอียดในบันทึกการแจงรายละเอียดที่มาที่ไป...แห่งการได้มาซึ่งรางวัลค่ะ....

(^______^)

เป็นกำลังใจให้คณะกรรมการทุกท่านด้วยนะคะ....คุณภาพคับจริงๆ...

กะปุ๋ม

เขียนเมื่อ 
 • ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านครับ...
 • คุณเมตตา..สุดยอด..ครับ
เขียนเมื่อ 
มาแสดงความยินดีกับทุกท่านครับผม
เขียนเมื่อ 
ยินดีด้วยเจ๊า  โดยเฉพาะคุณจิ๊บเมตตาครับ
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ คนด้วยนะคะ โดยเฉพาะคุณพี่เมตตาที่น่ารักอ่ะค่ะ ..

เขียนเมื่อ 

ยินดีค่ะ...มาแสดงความยินดีกับทั้ง 3 ท่าน
คุณสุรพงษ์  ศุภจรรยา 
คุณบุญเสริฐ  โจมขัน 
และคุณธเนศ   ขำเกิด
และขอบคุณทาง สคส.ค่ะ ที่ไว้วางใจมอบรางวัล มาเป็นกำลังใจอีกหอบใหญ่....ขอบคุณค่ะ...

เขียนเมื่อ 

 ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่านด้วยครับ

 • คุณสุรพงษ์  ศุภจรรยา
 • ท่านพี่เมตตา ชุมอินทร์
 • คุณบุญเสริฐ  โจมขัน
 • ดร.คุณธเนศ   ขำเกิด  

ยินดีด้วยกับทุกท่านค่ะ ดิฉันนำบล็อกของท่านที่ได้รับรางวัลใส่ไว้ในแพลนเน็ต สคส.-สุดคะนึง-จตุรพลัง (Unite.GotoKnow.org) เรียบร้อยแล้วค่ะ
 • ยินดีกับทุกท่านค่ะ 
 • ไม่เฉพาะใคร  เพราะทุกท่านหมั่นเพียรจริงจัง 
 • ยินดีด้วยกับทุก ๆ ท่านครับ
เขียนเมื่อ 
 • แวะมาแสดงความยินดีทีหลังตามปกติครับ ตามประสา.....สว.

 

มาร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่าน ขอให้มีกำลังใจในการก้าวต่อครับ

ยินดีด้วยครับ