สวัสดีครับ ชาว Blog          

             ในวันพุธที่17 มกราคม นี้ ผมได้รับเกียรติให้ไปพูดที่ม.เกษตรฯ ในหัวข้อที่เชยมาก ใช้หัวข้อว่า International Human Resource Management ซึ่งเป็น ชื่อของหนังสือเรียนเก่า ๆ ซึ่งประเทศตะวันตกมักจะเขียนเมื่อมีโอกาสเข้ามาทำธุรกิจในประเทศด้อยพัฒนา ผมจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น การบริหารตะวันออกและตะวันตก จุดอ่อน จุดแข็ง เรื่องทรัพยากรมนุษย์ ผลกระทบต่อธุรกิจไทย และธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งก็มีแนวคิด สะท้อนให้เห็นว่า คำว่า นานาชาติ ไม่ใช่แค่การมองเรื่องของตะวันตกเท่านั้น เราจะต้องศึกษาเรื่องของตะวันออกด้วยเช่นเดียวกัน เช่น เรื่อง ความจงรักภักดี เรื่องความสุข ความมีน้ำใจต่อกัน ที่สำคัญที่สุด ผมอยากให้ลูกศิษย์ ที่เป็นนักธุรกิจ ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน และนำมาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น ผ่าน Blog นี้                

                        จีระ  หงส์ลดารมภ์   

ภาพ บรรยากาศการเรียนการสอน นักศึกษา X-MBA