ในช่วงเช้าวันนี้ได้มีโอกาสอ่านข่าวความเคลื่อนไหว  ในการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา  ที่ได้มีมติเห็นชอบในตราสัญลักษณ์นโยบายคุณธรรมนำความรู้ ซึ่งประกอบด้วยวงกลมและเส้นโค้ง  3   เส้น ต่อกันเป็นรูปร่างเค้าโครงคน อยู่ใต้ธงชาติ   โดยธงชาติสื่อถึงการพัฒนาชาติไปสู่สังคมที่มีคุณธรรมนำความรู้และเส้นโค้งเปรียบเสมือนการอ่อนน้อมและคารวะให้กับทุกคน ส่วน 3  เส้น สื่อให้เห็นว่าการสร้างเสริมคุณธรรมให้แก่บุคคลต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนของสังคม   

                  ในฐานะครูคนหนึ่งขออนุญาตแลกเปลี่ยน  ว่ากระบวนการบริหารจัดการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา ต้องเป็นแผนที่นำไปสู่การร่วมคิด  ร่วมทำ อย่างจริงจัง และต้องตระหนักว่า  
                  
1.      การเสริมสร้างคุณธรรมเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการทำงานเชิงคุณภาพไม่ใช่งานในเชิงปริมาณ

                  2.       กระบวนการเรียนรู้ต้องมีความคม  ชัด   ลึก   ว่าอะไรคือคุณธรรม   อะไรคือจริยธรรม   ถึงแม้สองสิ่งนี้จะเอื้อต่อกันก็ตาม

                 
3.       การเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาต้องมีและสร้างตัวแบบที่ดี                       


                 
ที่เม็กดำ  พวกเราใช้ประโยชน์จากความเป็นท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้จากพ่อใหญ่  แม่ใหญ่  ในการเชื่อมโยงชุดความรู้ในท้องถิ่นกับชุดความรู้ในระบบโรงเรียนเข้าด้วยกันมานานพอสมควร จนทำให้เราเห็นว่า ความรู้ในท้องถิ่นทุกชุดจะมีคุณธรรมจริยธรรมกำกับ  ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ จึงมีส่วนดีอย่างยิ่งต่อการก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้   พวกเราเรียนรู้จากคำบอกคำสอน    ที่ว่า
                    
       

        
อย่าขึ้นต้นไม้ทางปลาย    ให้ลากไม้ทางโคน