ที่ว่า Tricks เล็กๆ มาเป็นน้ำจิ้มก่อน ก็เพราะว่า อีกไม่นาน คุณศรีวิภาคงจะมาให้ Tricks ใหญ่ๆ ตามมาละค่ะ

แผน KM ของหน่วยงานต่างๆ ของกรมอนามัย ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนที่ว่า

 • แต่ละหน่วยงานทำแผน KM เพื่อตอบเกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของกรมฯ ที่ชาวกรมอนามัยร่วมกันกำหนด มี 6 องค์ประกอบ ก็คือ
    1. กระบวนการจัดการความรู้
    2. การสะสม และถ่ายทอดความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง
    3. การจัดทำระบบ IT เพื่อเอื้อต่อการจัดการความรู้
    4. การใช้ การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือสนับสนุนยุทธศาสตร์ / ภารกิจของกรมอนามัย
    5. ผลที่เกิดกับคนในองค์กร อันเนื่องมาจากการจัดการความรู้
    6. การประเมินระบบการจัดการความรู้
 • แผน KM จะมีอย่างน้อย 2 แผน ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ที่พิจารณาว่า จะต้องมีกิจกรรมการจัดการความรู้ ตามองค์ความรู้ที่กำหนดไว้ในแผนนั้นๆ โดยเลือกมา 1 องค์ความรู้ และกิจกรรมใน PMQA ที่หน่วยงานเลือก
 • ใน 1 แผน ต้องผนวกด้วยปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

และตอนนี้ เลขาฯ KM Team ของเรา (คุณศรีฯ) กำลังเร่งทำในรายละเอียดให้พวกเราชาวกรมอนามัยได้รับทราบรายละเอียดกันต่อไปอยู่ค่ะ