ข้อมูลการระบาดของโรคเอดส์ทั่วโลก ปี 2006 ครับ

แหล่งข้อมูล: WHO/UNAIDS (www.unaids.org)

http://gotoknow.org/file/thiraw/2006_EpiUpdate_en.pdf