วันที่ 10 ม.ค.2550 ที่จะถึงนี้ ผมได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ไปพูดเรื่อง "การจัดการความรู้" ให้กับบุคลากรของสถาบันฯ จำนวน 30 คน ได้รับฟังเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง รวมทั้งทิศทางการจัดทำ KM ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรจะนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างไร เป็นต้น

นับเป็นเมล็ดพันธุ์ KM เมล็ดที่ 3 แล้วครับหลังจากเริ่ม พ.ศ. 2550 สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่านใดมีความสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้... ก็เรียนเชิญล่วงหน้าครับ

เมล็ดพันธุ์KMมมส

MSU-KM Team ท่านใดพอมีเวลาจักไปร่วมด้วยช่วยกัน ..ก็ยินดีอย่างยิ่งและขอขอบคุณมาล่วงหน้าครับ

วิชิต ชาวะหา
MSU-KM Team
@CARD Mahasarakham University