ผู้เขียนใช้โกทูโนมาราวเดือนกว่าๆ สำรวจดูก็เห็นว่ามีการพูดคุยเรื่องธรรมะอยู่ทั่วไป จึงได้เพิ่มบันทึกนี้ขึ้นมาเพื่อร่วมสนทนาธรรมกับผู้ที่สนใจ...

ความจริงแห่งชีวิต ? ข้อความธรรมดา แต่การอธิบายอาจแตกต่างกันไปตามความเห็นของแต่ละคน ...

ฟ้าชายสิทธัตถะ หลังจากทรงเห็นเด็กแรกเกิด คนเจ็บ คนตาย และนักบวชแล้ว ..ก็ทรงดำริว่า "คนเราเกิดมาแล้ว ต้องแก่ เจ็บ ตายไป ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารของชีวิต ควรออกบวชแสวงหาสัจธรรมคือความจริงแห่งชีวิต จะทำให้ชีวิตนี้ไม่เป็นหมันคือสูญเปล่า"...

ใคร่จะทราบว่า ผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายอื่นๆ มีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไร ?