นสพ. เดอะเนชั่น ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 ม.ค.50  ตีพิมพ์บทความ "Written by fools to be read by imbeciles" เขียนโดย Joseph Rage จาก นสพ. The Wall Street Journal  วิพากษ์ข่าวสารในบล็อกว่าด้วยคุณภาพ   ทั้งคุณภาพด้านสาระและด้านภาษาที่ใช้     เป็นข่าวสารที่ไม่ผ่านการตรวจสอบว่ามีนวภาพ (originality),  น่าเชื่อถือ,  และมีความจริงจัง แค่ไหน

         อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ (click)

         ผมมองว่าข้อวิพากษ์มีส่วนจริง   แต่เขาไม่ได้กล่าวถึงด้านจุดแข็ง   ที่บล็อกช่วยการ ลปรร. ความรู้ฝังลึก   และช่วยสร้างความเป็นชุมชน

         ชุมชน Gotoknow ของเราไม่แย่ถึงขนาดที่คุณ Rago เขียน   เพราะความเป็นชุมชนควบคุมกันเองพอสมควร   สมาชิกของ Gotoknow ว่าอย่างไรครับ

วิจารณ์  พานิช
 7 ม.ค.50