วันที่ 5 ม.ค.50  ผมอภิปรายในการประชุม "การกำหนดยุทธศาสตร์การจัดลำดับงานวิจัยสุขภาพ"  ว่าในสภาพปัจจุบันการวิจัยได้ก่อปัญหาการใช้ทรัพยากรแบบสูญเปล่าอย่างมากมายในสังคมไทย

         มีการทำวิจัยแบบสูญเปล่า   วิจัยเพียงแค่ให้ได้ชื่อว่าทำวิจัย   ใช้ทรัพยากรของชาติไปโดยเปล่าประโยชน์   ใช้เวลาของตัวเองผลิตผลงานที่ไร้ค่าและตนเองก็ไม่ได้ฝึกทำวิจัยแบบมีคุณภาพ   หรือยิ่งบ่มเพาะวัฒนธรรมฉาบฉวย

         การมีกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของการวิจัย   โดยมองจากหลากหลายมุมมองหลากหลายบริบท   จึงมีคุณูปการต่อสังคมอย่างยิ่ง   วงการต่าง ๆ ของสังคมไทยควรได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการนี้   โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงวิชาการ  วิจัย  เพื่อช่วยกันลดความสูญเสียจากการวิจัยที่ไม่น่าเชื่อถือ   ไม่สร้างความรู้และกลับสร้างนิสัยเสียให้แก่คนที่เกี่ยวข้อง

วิจารณ์  พานิช
 6 ม.ค.50